Zákon 8/2009 o cestnej premávke

Autor: Jozef Drahovský | 4.2.2009 o 0:01 | Karma článku: 10,24 | Prečítané:  53926x

Text zákona je písaný komplikovane a nie najprehľadnejšie. Na jeho pochopenie je potrebne najprv pochopiť tvorcu zákona. Aby sa bežný človek tohto zákona nenaľakal a ľahšie ho pochopil, pripravil som analýzu zákona s odkazmi.

Najprv si treba uvedomiť plný názov zákona, ktorý je: Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon sa venuje cestnej premávke len v článku I. Ostatné články II, III, IV, V, VI, sa venujú novelizácie iných zákonov a článok VII definuje iba termín účinnosti zákona.

Zákon 8/2009 Z. z. sa delí na nasledujúce články:

 • Čl. I Paragrafové znemie tohto zákona
 • Čl. II Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • Čl. III Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.o priestupkoch
 • Čl. IV Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
 • Čl. V Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
 • Čl. VI Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
 • Čl. VII Nadobudnutie účinnosti tohto zákona

 

Článok I, o cestnej premávke, sa delí na nasledujúce časti, spolu je ich osem:

 • PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
 • DRUHÁ ČASŤ - PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY
 • TRETIA ČASŤ - DOPRAVNÉ NEHODY A EVIDENCIA DOPRAVNÝCH NEHÔD
 • ŠTVRTÁ ČASŤ - OPRÁVNENIA POLICAJTA PRI DOHĽADE NAD BEZPEČNOSŤOU A PLYNULOSŤOU CESTNEJ PREMÁVKY
 • PIATA ČASŤ - VEDENIE VOZIDIEL
 • ŠIESTA ČASŤ - EVIDENCIA VOZIDIEL, EVIDOVANIE VOZIDIEL A EVIDENČNÉ ČÍSLA
 • SIEDMA ČASŤ - ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
 • ÔSMA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Niektoré časti sa delia na hlavy a niektoré hlavy na oddiely. Text zákona je zapísaný v paragrafoch, spolu je ich 146:

PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1 Predmet úpravy
§ 2 Vymedzenie základných pojmov

DRUHÁ ČASŤ PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY
PRVÁ HLAVA - ZÁKLADNÉ POVINNOSTI
§ 3 Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky
§ 4 Povinnosti vodiča
§ 5 Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov
§ 6 Povinnosti prevádzkovateľa vozidla
§ 7 Povinnosti inštruktora autoškoly
§ 8 Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení

DRUHÁ HLAVA - JAZDA VOZIDLAMI
§ 9 Spôsob jazdy
§ 10 Jazda v jazdných pruhoch
§ 11 Jazda v mimoriadnych prípadoch
§ 12 --//--
§ 13 --//--
§ 14 Obchádzanie
§ 15 Predchádzanie
§ 16 Rýchlosť jazdy
§ 17 Vzdialenosť medzi vozidlami
§ 18 Vyhýbanie
§ 19 Odbočovanie
§ 20 Jazda cez križovatku
§ 21 Vchádzanie na cestu
§ 22 Otáčanie a cúvanie
§ 23 Zastavenie a státie
§ 24 --//--
§ 25 --//--
§ 26 Zastavenie vozidla v tuneli
§ 27 Železničné priecestie
§ 28 --//--
§ 29 --//--
§ 30 Znamenie o zmene smeru jazdy
§ 31 Výstražné znamenie
§ 32 Osvetlenie vozidla
§ 33 --//--
§ 34 Vlečenie motorového vozidla
§ 35 Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste
§ 36 --//--
§ 37 --//--
§ 38 Osobitosti premávky v zimnom období
§ 39 Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel
§ 40 Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami
§ 41 --//--
§ 42 --//--
§ 43 Prekážka cestnej premávky
§ 44 Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz

TRETIA HLAVA - PODMIENKY PREPRAVY OSÔB A NÁKLADU
§ 45 Preprava osôb
§ 46 --//--
§ 47 Preprava osôb vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb
§ 48 Preprava osôb v ložnom priestore nákladného automobilu a v ložnom priestore nákladného prívesu traktora
§ 49 --//--
§ 50 --//--
§ 51 Preprava nákladu

ŠTVRTÁ HLAVA - OSOBITNÉ USTANOVENIA O NIEKTORÝCH ÚČASTNÍKOCH CESTNEJ PREMÁVKY
§ 52 Osobitné ustanovenia o chodcoch
§ 53 --//--
§ 54 --//--
§ 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch
§ 56 Jazda so záprahovým vozidlom a ručným vozíkom
§ 57 Jazda na zvieratách, vedenie a hnanie zvierat
§ 58 Osoba vykonávajúca prácu na ceste
§ 59 Osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne

PIATA HLAVA - ÚPRAVA A RIADENIE CESTNEJ PREMÁVKY
§ 60 Dopravné značky a dopravné zariadenia
§ 61 --//--
§ 62 Riadenie cestnej premávky
§ 63 Oprávnenie na zastavovanie vozidiel

TRETIA ČASŤ - DOPRAVNÉ NEHODY A EVIDENCIA DOPRAVNÝCH NEHÔD
PRVÁ HLAVA - DOPRAVNÉ NEHODY
§ 64 Dopravná nehoda
§ 65 Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode
§ 66 Povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti

DRUHÁ HLAVA - EVIDENCIA DOPRAVNÝCH NEHÔD
§ 67 Evidencia dopravných nehôd
§ 68 Poskytovanie údajov z evidencie dopravných nehôd

ŠTVRTÁ ČASŤ - OPRÁVNENIA POLICAJTA PRI DOHĽADE NAD BEZPEČNOSŤOU A PLYNULOSŤOU CESTNEJ PREMÁVKY
§ 69 Všeobecné oprávnenia
§ 70 Zadržanie vodičského preukazu
§ 71 Osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu
§ 72 Zadržanie osvedčenia o evidencii, evidenčného dokladu vydaného v cudzine, technického osvedčenia vozidla a tabuľky s evidenčným číslom

PIATA ČASŤ - VEDENIE VOZIDIEL
PRVÁ HLAVA - VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Prvý oddiel - Vodičské oprávnenie
§ 73 Všeobecné ustanovenia
§ 74 --//--
§ 75 Rozsah a členenie skupín a podskupín motorových vozidiel
§ 76 Rozsah a členenie skupín a podskupín vodičského oprávnenia
§ 77 Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia
§ 78 Vek na udelenie vodičského oprávnenia a vedenie motorových vozidiel

Druhý oddiel - Odborná spôsobilosť
§ 79 Skúška z odbornej spôsobilosti
§ 80 --//--
§ 81 Skúšobný komisár
§ 82 --//--
§ 83 --//--
§ 84 --//--
§ 85 --//--

Tretí oddiel - Zdravotná a psychická spôsobilosť
§ 86 Zdravotná spôsobilosť
§ 87 Lekárska prehliadka
§ 88 Psychická spôsobilosť
§ 89 --//--
§ 90 Povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Štvrtý oddiel - Preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti
§ 91 Preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti
§ 92 Obmedzenie a odobratie vodičského oprávnenia
§ 93 Vzdanie sa vodičského oprávnenia

Piaty oddiel - Vodičské preukazy
§ 94 Vodičské preukazy
§ 95 Vydanie vodičského preukazu
§ 96 Výmena vodičského preukazu
§ 97 Obnovenie vodičského preukazu
§ 98 Povinnosti držiteľa vodičského preukazu
§ 99 Nájdený vodičský preukaz
§ 100 Neplatnosť vodičského preukazu
§ 101 Medzinárodný vodičský preukaz

Šiesty oddiel - Vodičský preukaz vydaný v cudzine
§ 102 Uznávanie vodičského preukazu vydaného v cudzine na vedenie motorových vozidiel
§ 103 --//--
§ 104 Výmena vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru
§ 105 Obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru
§ 106 Neplatnosť vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru

Siedmy oddiel - Evidencia vodičov
§ 107 Evidencia vodičov
§ 108 Poskytovanie informácií pre evidenciu vodičov
§ 109 Poskytovanie informácií z evidencie vodičov

DRUHÁ HLAVA - OPRÁVNENIE NA VEDENIE ELEKTRIČKY A TROLEJBUSU
§ 110 Oprávnením na vedenie električky alebo trolejbusu

ŠIESTA ČASŤ - EVIDENCIA VOZIDIEL, EVIDOVANIE VOZIDIEL A EVIDENČNÉ ČÍSLA
PRVÁ HLAVA - EVIDENCIA VOZIDIEL
§ 111 Evidencia vozidiel
§ 112 Poskytovanie informácií pre evidenciu vozidiel
§ 113 Poskytovanie informácií z evidencie vozidiel

DRUHÁ HLAVA - EVIDOVANIE VOZIDIEL
§ 114 Prihlasovanie vozidiel do evidencie
§ 115 --//--
§ 116 Zmeny v evidencii vozidiel
§ 117 Zápis držiteľa vozidla
§ 118 --//--
§ 119 Odhlásenie vozidla do cudziny
§ 120 Vyraďovanie vozidiel z evidencie
§ 121 --//--
§ 122 Zastupovanie

TRETIA HLAVA - EVIDENČNÉ ČÍSLA
§ 123 Evidenčné číslo
§ 124 --//--
§ 125 --//--
§ 126 Osobitné evidenčné číslo
§ 127 Zvláštne evidenčné číslo
§ 128 --//--
§ 129 --//--
§ 130 --//--
§ 131 --//--
§ 132 Spoločné ustanovenia o osobitnom evidenčnom čísle a o zvláštnom evidenčnom čísle
§ 133 Poznávacia značka

ŠTVRTÁ HLAVA - SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 134 Výroba tlačív dokladov a tabuliek s evidenčným číslom a manipulácia s nimi
§ 135 Osobitné povinnosti
§ 136 Osobitné ustanovenia o niektorých vozidlách

SIEDMA ČASŤ - ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
§ 137 Porušenie povinností
§ 138 Správne delikty
§ 139 Ukladanie pokút

ÔSMA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 140 Výnimky
§ 141 Vzťah k správnemu poriadku
§ 142 Vzťah k medzinárodným zmluvám
§ 143 Prechodné ustanovenia
§ 144 --//--
§ 145 --//--
§ 146 Zrušovacie ustanovenie


Text zákona sa zobrazuje v novom okne po kliknutím na príslušný paragraf alebo sem.

Ak chcete vo svojich článkoch, diskusiách odkazovať na konkrétny paragraf zákona, môžete to spraviť linkom, kde za znakom mreža uvediete požadované číslo paragrafu.

Príklad:
http://blog.sme.sk/blog/115/181318/2009-8-zakon-o-cestnej-premavke.html#146

Prajem veľa trpezlivosti pri štúdiu a nezabudnite ani na vykonávaciu vyhlášku 9/2009 Z. z. podla ktorej sa tento zákon vykonáva.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Sulík zasa berie Matovičovi hračku

Premiér sa vyhráža zatváraním a otvára maturitné ročníky.

Minúta po minúte: Sulík svoj plán predloží najskôr pandemickej komisii

Cez víkend sa dalo otestovať vyše 110-tisíc ľudí.


Už ste čítali?