Nové autolekárničky a karta prvej pomoci od 1.mája 2009

Autor: Jozef Drahovský | 24.4.2009 o 1:48 | Karma článku: 10,89 | Prečítané:  40496x

V zbierke zákonov vyšla vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu. Platiť začína od 1. mája 2009 čo je už o niekoľko dní. Najzaujímavejšie je to s kartou prvej pomoci a už existujúcimi lekárničkami.

Text vyhlášky zverejnenej 18.4.2009:

143/2009 Z.z.
VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. apríla 2009, ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 5 zákona č. 725/2004 Z. z o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2008 Z. z. ustanovuje:

§ 1
(1) Táto vyhláška upravuje druhy a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu (ďalej len "lekárnička"). Lekárničky sa členia podľa kategórie motorových vozidiel
a) na lekárničku, ktorá je povinnou výbavou pre kategóriu motorových vozidiel L3e až L5e a L7e,
b) na lekárničku, ktorá je povinnou výbavou pre kategóriu motorových vozidiel M1, N, T, C a Ps,
c) na lekárničku, ktorá je povinnou výbavou pre kategóriu motorových vozidiel M2, M3.
(2) Povinnou výbavou kategórie motorových vozidiel M2, M3 s počtom miest na sedenie nad 22 je lekárnička podľa odseku 1 písm. c) v počte dva kusy.
(3) Lekárnička podľa odseku 1 nie je povinnou výbavou motorového vozidla slúžiaceho na účely podľa osobitného predpisu.1)
(4) Lekárničky podľa odseku 1 sú súpravou zdravotníckych pomôcok a kozmetických výrobkov určených na poskytnutie prvej pomoci v cestnej doprave.

§ 2
(1) Lekárničky obsahujú zdravotnícke pomôcky a kozmetické výrobky, zoznam zdravotníckych pomôcok a kozmetických výrobkov, kartu prvej pomoci, označenie výrobcu; ak ide o lekárničku od zahraničných výrobcov, aj označenie dovozcu alebo distribútora s údajmi, ako sú názov spoločnosti a jej sídlo.
(2) Obsah lekárničiek je uvedený v prílohe č. 1.
(3) Vzor karty prvej pomoci je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3
(1) Lekárničky vyrobené podľa doterajších predpisov možno uvádzať na trh naďalej, najdlhšie do 31. júla 2009, len ak je k nim pripojená karta prvej pomoci a sú označené dátumom výroby.
(2) Lekárničky vyrobené podľa doterajších predpisov možno používať najdlhšie do dátumu ich spotreby.

§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2009.

Richard Raši v. r.

 

Analýza čo vyhláška prikazuje:

  1. Sú 3 druhy lekárničiek.  Zjednodušene pre: a) motorky, b) osobné a nákladne autá, c) autobusy
  2. Lekárničky, ktoré sú vyrobené, ale nie sú predané možno predávať tak ako sú, len do konca budúceho týždňa, konkrétne do 01.05.2009.
  3. Lekárničky, ktoré sú vyrobené, ale nie sú predané, ak k nim výrobca dodá kartu prvej pomoci, môžu sa predávať ešte o 2 mesiace dlhšie a to do 31.07.2009
  4. Potešujúca sprava pre vodičov, existujúce lekárničky vo vozidlách môžete naďalej používať, a aj bez karty prvej pomoci a to do dátumu exspirácie. V prípade, že nie všetky prvky v lekárničke exspirujú odrazu, tak do dátumu exspirácie prvého z nich.

Ďalej má vyhláška dve prílohy. Prvá príloha hovorí o obsahu lekárničky a druhá príloha vyobrazuje kartu prvej pomoci a popisuje informácie na jej druhej strane.


Príloha č. 1, k vyhláške č. 143/2009 Z. z. Obsah lekárničiek:

A. Všeobecné požiadavky

1. Obsah lekárničiek je určený najmä na
a) ošetrenie malých rán a odrenín,
b) ošetrenie rán, popálenín a krvácania,
c) ošetrenie zlomenín a poranenia kĺbov,
d) ochranu záchrancu a postihnutého pred šírením nákazy pri ošetrení a resuscitácii.

2. Obsah lekárničiek je rozdelený do štyroch samostatných modulov, ktorých obaly sú označené podľa svojho názvu ako:
a) Modul č. 1 - Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
b) Modul č. 2 - Malé rany, odreniny
c) Modul č. 3 - Veľké rany, krvácanie, popáleniny
d) Modul č. 4 - Zlomeniny, poranenia kĺbov

3. Každý obal modulu lekárničky je zároveň označený dátumom spotreby, pričom celá lekárnička nesmie byť po dátume spotreby modulu lekárničky s najskorším dátumom spotreby.

4. Každý obal modulu lekárničky má
a) náležitosti podľa bodov 2 a 3, pričom označenie príslušného modulu má vydržať na jeho povrchu po celý čas používania lekárničky,
b) zaručovať vhodné uloženie a spôsob uchovávania obsahu modulu tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu,
c) mať hladkú povrchovú úpravu,
d) byť vyrobený z materiálu, ktorý zaručí rýchlu a jednoduchú dostupnosť použitia obsahu modulu.

5. Obal lekárničky má
a) zaručovať vhodné uloženie a spôsob uchovávania predpísaného sortimentu lekárničky, aby nedošlo k znehodnoteniu obsahu,
b) byť vyrobený z materiálu za bežných atmosférických podmienok nepremokavého a prachuvzdorného a zároveň vykazovať odolnosť proti teplotným rozdielom v rozmedzí -20 oC až +60 oC,
c) byť riadne opracovaný a mať povrchovú úpravu, ktorá sa nedá oddeľovať tak, aby vonkajšie označenie lekárničky, ktoré je jej neoddeliteľnou súčasťou, vydržalo na jej povrchu po celý čas používania lekárničky,
d) mať oranžovú farbu podľa normy RAL 2003, 2004, 2008, 2009, 2010 alebo 2011 na celom jeho povrchu; na lícnej strane obalu v jeho strede je umiestený rovnoramenný biely kríž s minimálnou veľkosťou 7 cm, pri lekárničke podľa § 1 ods. 1 písm. a) s minimálnou veľkosťou 4 cm.

6. Lekárnička je slovne označená na čelnej strane obalu a aj na vnútornom letáku podľa kategórie motorového vozidla, pre ktorú je lekárnička určená, pričom toto označenie spĺňa charakteristiku podľa bodu 5 písm. c). Každá zdravotnícka pomôcka a kozmetický výrobok lekárničky sú správne označené, na štítku majú údaje uvedené v slovenskom jazyku a okrem nožníc sú samostatne zabalené.

7. Karta prvej pomoci je rýchly a jednoznačný návod na správne poskytnutie prvej pomoci pri život zachraňujúcich výkonoch pri závažných poraneniach. Karta prvej pomoci je vnútornou súčasťou lekárničky. Minimálna veľkosť karty prvej pomoci je 18 x 10 cm.

8. Karta prvej pomoci je vyrobená z vodovzdorného a prachuvzdorného materiálu tak, aby bola zachovaná jej čitateľnosť po celý čas používania lekárničky. Karta prvej pomoci má dve strany.

9. Každý modul, ako aj kartu prvej pomoci možno uviesť na trh samostatne.

B. Zdravotnícke pomôcky a kozmetické výrobky, ktoré sú obsahom lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel L3e až L5e a L7e
B.1. Modul č. 1 - Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
1. rúško resuscitačné s ventilom, 1 ks
2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 1 ks
3. 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L,
4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 4 ks
5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré, minimálna dĺžka 15 cm, 1 ks
B.2. Modul č. 2 - Malé rany, odreniny
1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 4 ks
2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 6 ks
3. gázový krycí obväz sterilný - kompres (minimálne 5 x 5 cm), 2 bal. á 5 ks
4. náplasť hladká textilná, 2, 5 cm x 3 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm
B.3. Modul č. 3 - Veľké rany, krvácanie, popáleniny
1. obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu
10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 1 ks
2. gázový krycí obväz sterilný - kompres (minimálne 7, 5 x 7, 5 cm), 2 bal. á 5 ks
3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 8 cm x 5 m, 1 ks
4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 1 ks
B.4. Modul č. 4 - Zlomeniny, poranenia kĺbov
1. elastický obväz, dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 8 cm x 4 m, 1 ks
2. trojrohá šatka, textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 1 ks

C. Zdravotnícke pomôcky a kozmetické výrobky, ktoré sú obsahom lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel M1, N, T, C a Ps
C.1. Modul č. 1 - Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
1. rúško resuscitačné s ventilom, 1 ks
2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 1 ks
3. 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L
4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 4 ks
5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré, minimálna dĺžka 15 cm, 1 ks
6. zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm, 6 ks
C.2. Modul č. 2 - Malé rany, odreniny
1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 10 ks
2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 8 ks
3. gázový krycí obväz sterilný - kompres (minimálne 7, 5 x 7, 5 cm), 2 bal. á 5 ks
4. náplasť hladká textilná, 2, 5 cm x 5 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm, 1 ks
C.3. Modul č. 3 - Veľké rany, krvácanie, popáleniny
1. obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 2 ks
2. gázový krycí obväz sterilný - kompres (minimálne 10 x 10 cm), 2 bal. á 5 ks
3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m, 1 ks
4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 1 ks
C.4. Modul č. 4 - Zlomeniny, poranenia kĺbov
1. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm x 4 m, 2 ks
2. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 6 cm x 4 m, 2 ks
3. trojrohá šatka textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 2 ks

D. Zdravotnícke pomôcky a kozmetické výrobky, ktoré sú obsahom lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel M2, M3
D.1. Modul č. 1 - Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
1. rúško resuscitačné s ventilom, 3 ks
2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 3 ks
3. 6 párov vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L
4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 12 ks
5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, minimálna dĺžka 15 cm, 3 ks
6. zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm, 12 ks
D.2. Modul č. 2 - Malé rany, odreniny
1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 30 ks
2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 24 ks
3. gázový krycí obväz sterilný - kompres (minimálne 7, 5 x 7, 5 cm), 6 bal. á 5 ks
4. náplasť hladká textilná, 2, 5 cm x 5 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm, 3 ks
D.3. Modul č. 3 - Veľké rany, krvácanie, popáleniny
1. obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 6 ks
2. gázový krycí obväz sterilný - kompres (minimálne 10 x 10 cm), 6 bal. á 5 ks
3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m, 3 ks
4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 3 ks
D.4. Modul č. 4 - Zlomeniny, poranenia kĺbov
1. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm x 4 m, 6 ks
2. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 6 cm x 4 m, 6 ks
3. trojrohá šatka textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 6 ks

Príloha č. 2, k vyhláške č. 143/2009 Z. z. Vzor karty prvej pomoci:

1. Predná strana karty prvej pomoci:

2. Zadná strana karty prvej pomoci:

1. Krvácanie
Ranu zakry sterilnou gázou a pevne obviaž obväzom. Ak obväz rýchlo presakuje, stlač rukou, končatinu nadvihni. Pri krvácaní z nosa alebo z úst daj hlavu do polohy na boku!
2. Bezvedomie
Zisti, či dýcha. Ak nedýcha, uvoľni mu dýchacie cesty a začni s nepriamou masážou srdca a následne záchrannými dychmi (pozri OBRÁZOK) v pomere 30 : 2. U detí sa začína 5 záchrannými dychmi, následne ako u dospelých. Ak dýcha a nie je podozrenie na poranenie chrbtice a iné vážne poranenia, daj raneného do stabilizovanej polohy.
3. Podozrenie na poranenie chrbtice
Ranenému znehybni hlavu, a ak to nie je nevyhnutné, viac ním nehýb.
4. Poranenie hrudníka a brucha
Poranenie zakry sterilnou gázou. Zabodnuté predmety nevyťahuj! Zraneného prikry. Nepodávaj mu jesť a piť!
5. Zlomeniny
Končatinu nenaprávaj. Znehybni ju pevným materiálom (kĺb nad a pod zlomeninou). Otvorenú zlomeninu prekry sterilnou gázou.
6. Popáleniny
Popálených miest sa nikdy nedotýkaj! Prilepené šatstvo z rany neodstraňuj! Postihnuté miesta sterilne prekry.

 

Sumarizácia jednotlivých komponentov lekárničky:
Aby bežný človek mal prehľad čo všetko obsahujú jednotlivé moduly v tej ktorej lekárničke, spravil som k tomuto účelu prehľadovú tabuľku pre motorky, osobné a nákladne autá a autobusy.

Popis modulov Moto Auto Bus
Modul č. 1 - Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu áno áno áno
rúško resuscitačné s ventilom 1 ks1 ks 3 ks
izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm 1 ks1 ks3 ks
vyšetrovacie rukavice, minimálna veľkosť L 2 páry2 páry6 párov
utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené 4 ks4 ks12 ks
nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, minimálna dĺžka 15 cm 1 ks1 ks3 ks
zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm nie1 ks 12 ks
Modul č. 2 - Malé rany, odreniny áno áno áno
náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm 4 ks10 ks30 ks
tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené 6 ks 8 ks 24 ks
gázový krycí obväz sterilný - kompres (minimálne 7, 5 x 7, 5 cm) 2 bal á 5 ks 2 bal á 5 ks 6 bal á 5 ks
náplasť hladká textilná, 2, 5 cm x 5 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm 1 ks 1 ks 3 ks
Modul č. 3 - Veľké rany, krvácanie, popáleniny áno áno áno
obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2 1 ks 2 ks 6 ks
gázový krycí obväz sterilný - kompres (minimálne 7, 5 x 7, 5 cm), 2 bal á 5 ks nie nie
gázový krycí obväz sterilný - kompres (minimálne 10 x 10 cm), nie 2 bal á 5 ks 6 bal á 5 ks
ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 8 cm x 5 m 1 ks nie nie
3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m nie 1 ks 3 ks
4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m 1 ks 1 ks 3 ks
Modul č. 4 - Zlomeniny, poranenia kĺbov áno áno áno
elastický obväz, dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 8 cm x 4 m 1 ks nie nie
elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm x 4 m nie 2 ks 6 ks
elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 6 cm x 4 m nie 2 ks 6 ks
trojrohá šatka textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm 1 ks 2 ks 6 ks

 

Analýza čo je zrejmé s príloh vyhlášky:

  1. Je zrejme ako má vyzerať karta pomoci, čo obsahuje na prednej a čo na zadnej strane.
  2. Keďže vzor karty prvej pomoci je uvedený v zbierke zákonov tak je ho možné voľne kopírovať a vkladať do lekárničiek, samozrejme sa splnenia ostatných náležitosti ako je minimálna veľkosť karty aj jej vodovzdorné a prachuvzdorné prevedenie.
  3. Lekárničky sa neskladajú zo zoznamu komponentov ale s modulov, pričom až modul sa skladá s jednotlivých komponentov
  4. Dátum exspirácie musí mať uvedený modul, dátum exspirácie jednotlivých komponentov modulu sa nespomína

 

Záver:
Dobrou informáciou je to, že do starých lekárničiek nie je potrebné dopĺňať karty prvej pomoci a môžu sa používať až do doby ich exspirácie. Horšie je, že prechodné obdobie pre predajcov je veľmi krátke.

Z uvedeného plyne, ak policajt bude kontrolovať vo vozidle lekárničku bude postupovať asi takto: Najprv zistí či máte starú alebo novú lekárničku, prípadne lekárničku s prechodného obdobia.

Ak máte starú lekárničku, skontroluje či obsahuje všetko podľa starého predpisu, pričom skontroluje dátum exspirácie každého komponentu. Ak je čo len jeden komponent po dátume exspirácie máte smolu.

Ak máte lekárničku s prechodného obdobia od 1.mája 2009 do 31. júla 2009, skontroluje či obsahuje kartu prvej pomoci podľa nového predpisu a či obsahuje všetko podľa starého predpisu, pričom skontroluje dátum exspirácie každého komponentu.

Ak máte novú lekárničku skontroluje či máte správny typ lekárničku podľa druhu vozidla, ak áno skontroluje obal lekárničky či je oranžový a či má biely kríž,  skontroluje prítomnosť karty prvej pomoci a dátumy exspirácie všetkých štyroch modulov.

Určite ste si položili otázku ako policajt rozozná lekárničku uvedenú na trh pred 1.5.2009 od lekárničky uvedenej na trh v období od 1.5.2009 od 21.7.2009, v ktorej už musí byť karta prvej pomoci. Odpoveď jej jednoduchá, podľa dátumu výroby. Lekárničky uvedené na trh pred 1.5.2009 nemuseli mať na sebe dátum výroby.

K obsahu lekárničiek sa nevyjadrujem, nakoľko je to parketa pre záchranárov a lekárov. Samotnú kartu prvej pomoci vítam ako návod pre ľudí, ktorí chcú pomôcť ale z titulu veľkého stresu pri dopravnej nehode zabudnú čo majú robiť.

Prajem veľa kilometrov bez toho aby ste museli lekárničku vo vozidle použiť. Je vždy lepšie keď po nejakom čase vyhadzujete vyexspirovanú lekárničku ako keď lekárnička prežije dlhšie ako vy.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

V Gorile počuť šušťanie bankoviek aj stretnutia, ktoré spis nespomína

Nahrávka korešponduje so spisom zverejneným pred ôsmimi rokmi.

Píše Branislav Benčat

Čoho sa Haščák bojí

Kontakt s Pentou môže byť čoraz rizikovejší.


Už ste čítali?