Elektronický výber mýta - čo v ňom zmeniť

Autor: Jozef Drahovský | 24.2.2010 o 0:01 | (upravené 24.2.2010 o 2:08) Karma článku: 7,49 | Prečítané:  2528x

Elektronický výber mýta sa dá robiť viacerými spôsobmi. Lenže, teraz je už niečo zrealizované a je potrebné vychádzať z toho. Preto som pripravil odporúčania ako upraviť elektronický výber mýta v najbližšom období, tak aby bol z neho osoh pre obe strany a zminimalizovali sa možné nedorozumenia medzi poskytovateľmi a užívateľmi cestnej infraštruktúry, výbercom mýta, poskytovateľom mýtneho systému a štátom, vrátane mýtnej polície. Neskôr pribudne samostatný článok ako upraviť elektronický výber mýta v dlhodobej, viacročnej perspektíve a ako ho rozvíjať ďalej.

 MDPT, NDS, emyto.sk

V prvom rade treba upratať legislatívu tak, aby bola jednoznačná a zrozumiteľná. Pokiaľ je vyložiteľná viacerými spôsobmi, alebo jedno legislatívne ustanovenie odporuje druhému, tak spokojnosť verejnosti nebude.

Aktuálny stav:
Čo momentálne platí? Komunikácie sú rozdelené na spoplatnené a nespoplatnené. Spoplatnené komunikácie sú rozdelené na mýtne úseky. Toto delenie na mýtne úseky je mimo obcí aj v obciach. Prejazd mýtnym úsekom je spoplatnený len vtedy, keď vozidlo prešlo celý mýtny úsek do nejakého času.

Problém nastáva pri obciach, ktoré majú vybudovaný cestný obchvat alebo paralelnú trasu. Ak je tento obchvat dlhší než prejazd obcou, alebo prejazd obcou nie je spoplatnený, a vodičovi nejde o rýchlosť dopravy ale cenu dopravy, tak z ekonomického dôvodu volí prejazd obcou.

Riešenie obchvatov a tranzitov cez obec:
Tento problém je jednoducho ekonomicky a technicky riešiteľný. Stačí vnútro obce, od značky začiatok obce, po značku koniec obce, vyhlásiť za jeden mýtny úsek. Z technického hľadiska to znamená, zadefinovať na každý vjazd a výjazd z obce virtuálnu mýtnu bránu.

Z ekonomického hľadiska spoplatňovať prejazd obcou zo spoplatnenej cesty na spoplatnenú cestu, len keď doba prejazdu bude kratšia, než dvojnásobok obvyklej doby jazdy v obci. Týmto sa odlíši tranzitná doprava od miestneho zásobovania a miestnej dopravy.

Toto riešenie prinesie nutnú revíziu umiestnenia značiek začiatok a koniec obce. Táto revízia by sa zišla spraviť aj preto, že je veľké množstvo obcí, kde došlo k posunutiu týchto značiek svojvoľne, bez prerokovania príslušným správnym orgánom a nie sú osadené tam kde začína obec fyzicky - prvá stavba, ale podľa hraníc z katastra. Ak sa bude ďalej tolerovať osádzanie začiatkov obcí podľa katastra, tak onedlho nebude na Slovensku jediný kilometer cesty mimo obce a celý elektronický výber mýta na cestách prvej triedy bude bezpredmetný.

Elementárne mýtne úseky:
Mimo obce je potrebné rozdeliť mýtne úseky na elementárne úseky. v prípade komunikácií, kde sú jazdné smery oddelené, môže ísť aj o niekoľko kilometrový úsek, od vjazdu po výjazd, respektíve miesto otáčania. v prípade komunikácii kde sú oba smery spolu a vozidlo sa môže takmer hockde otočiť, alebo zísť z cesty, je potrebné aby elementárny mýtny úsek mal dĺžku 50 až 200 metrov.

Fakturácia:
Je potrebné upraviť aj spôsob fakturácie. Doterajšie faktúry sa skladaj z mýtnych úsekov, čo pri ich vysokom počte je neprehľadné a nepraktické. Preto je potrebné všetky virtuálne brány zadefinovať ja formou cestného kilometra. Potom bude stačiť na faktúre uvádzať, že vozidlo išlo po ceste I/XX od cestného kilometra xx,x po cestný kilometer xx,x a na tejto trase bola dĺžka spoplatnenie xxx,x km za cenu xxx €. Je to jednoduché a prehľadné. Vysoký počet elementárnych mýtnych úsekov nevadí, lebo je to v prvom rade technický údaj pre prevádzkovateľa mýtneho systému. Pre vodiča bude dôležité to, ktorá cesta je spoplatnená, akou sadzbou a jeho kilometrový vstup a výstup z tejto cesty.

Je vhodné aby výberca mýta poskytoval aj doplnkové služby a to možnosť pozretia si cez internet v reálnom čase, prejazdené trasy aj na mape, najlepšie na kvalitatívnej úrovni googlemaps, kde by platiteľ videl, všetko do detailu, vrátane umiestnenia mýtnych brán, ich prejazdu a spoplatnenia jednotlivých elementárnych mýtnych úsekov.

Ktoré cesty spoplatniť a za akú cenu:
Spoplatnenie diaľnic a rýchlostných ciest je základ. Ako nutnosť sa ukazuje aj spoplatnenie súbežných komunikácii a takou sadzbou aby bolo pre vodičov výhodnejšie ísť po diaľnici.

Spoplatnenie tranzitných trás cez Slovensko kde nie sú doteraz vybudované diaľnice je tiež odôvodnené, ale určite na nižšej sadzbe ako u ciest I triedy, ktoré sú paralelné s diaľnicami, kde je sadzba nadsadená z dôvodu optimalizácie presunu dopravy na diaľnice.

Spoplatnenie ostatných ciest prvej triedy je podľa mňa potrebné ale nízkou, až symbolickou sadzbou. Ak budú všetky cesty prvej triedy spoplatnené, tak nebude potrebné označovať začiatky a konce spoplatnených úsekov ale bude plne postačovať označenie cesta prvej triedy.

Je samozrejmé, že výška očakávaných príjmov bola nejaká a je snaha ich naplniť, ale aj tu by sa malo postupovať citlivo vzhľadom na ekonomickú situáciu a nastaviť ceny diferencovane podľa kvality cestnej infraštruktúry, podľa ekologickej triedy vozidiel a podľa optimalizácie presunu dopravy na diaľnice, prípadne presunu dopravy v jednotlivých dňoch týždňa. Ako základ môže slúžiť porovnanie so zahraničím. V každom prípade treba mať namodelovanú celkovú dopravnú situáciu a analyzovať dopady zmien. Pritom nie je problém zmeniť cenu za kilometer jazdy aj v priebehu roka, ak sa ukáže, že je vysoká alebo nízka. Samozrejme takúto zmenu treba ohlásiť aspoň mesiac vopred.

Spoplatnenie ciest v obciach, ktoré udržuje niekto iný:
Toto je veľmi citlivá téma, ale jej riešenie je tiež jednoduché. Už vyššie bolo uvedené, že ak vozidlo vykonáva miestne zásobovanie, alebo aj osobnú dopravu a nerobí tranzit cez obec, tak nie je jeho jazda spoplatnená. Nespoplatňovať tranzitný prejazd obcami je nepriechodné, lebo tranzitná doprava by nešla po obchvatoch ale priamo cez obce.

Riešenie tohto problému je spoplatniť prejazdy všetkými obcami, ale vybraté mýto očistené o náklady za výber mýta by malo ísť priamo správcovi predmetnej komunikácie.

Spoplatnenie prívesných vozíkov:
V tejto oblasti je legislatívna diera, ktorá môže Slovensku v nadchádzajúcej letne sezóne spraviť poriadnu blamáž. Totiž ak pri celkovej hmotnosti nad 3,5 tony, ťahá karavan vozidlo typu N1 tak potrebuje palubnú jednotku, ak karavan ťahá vozidlo M1 tak nepotrebuje palubnú jednotku a ani diaľničnú nálepku. Pritom v zahraničí je zvykom, že rozhoduje hmotnosť ťažného vozidla.

Preto navrhujem, zmenu v tom, že mýtu nebudú podliehať ťažné vozidla do 3,5 tony ak hmotnosť 3,5 tony prekračujú súčtom hmotnosti vozidla a prívesu. Na druhú stranu je potrebné zmeniť ustanovenie o platnosti diaľničných nálepiek, že v prípade vozidiel s prívesom je rozhodujúca hmotnosť ťažného vozidla. Týmto spôsobom sa spoplatnia aj vozidla s karavanmi ťahané vozidlom M1, zruší sa problém aktivácie a deaktivácie palubnej jednotky pri pripojení a odpojení prívesu a naša legislatíva sa dostane v tomto bode na európsky štandard.

Tiketing:
Tiketing je spôsob platenia mýta prostredníctvom jednorazovej objednávky trasy. Tento spôsob zriadil terajší prevádzkovateľ mýtneho systému po problémoch na hraniciach. Vodič si v automate zakúpi trasu po, ktorej bude cez Slovensko prechádzať. Je to menej pohodlné ako palubná jednotka, lebo sa nedá zmeniť trasa jazdy, inak hrozí pokuta.

Tento systém sa javí ako vhodný doplnok, ale bol napadnutý neúspešnými uchádzačmi v tendry pre elektronickom výber mýta. Terajší prevádzkovateľ mýtneho systému ho musí v najbližšej dobe zrušiť. Ja osobne by som ho fyzicky nerušil ale upravil do stavu objednávania cez internet a nechal ho neaktívny, s tým, aby bol kedykoľvek spustiteľný, keď dôjde k mimoriadnym stavom. Napríklad vypnutie GPS, nedostatok palubných jednotiek a podobne. Za takejto situácie by mohol byť lokálne aktivovaný ako forma zálohy hlavného elektronického výberu mýta.

Poplatky:
Okrem zálohy na palubnú jednotku a kreditu pri platbe vopred, prípadne bankovej garancie pri platbe po, by nemali byť žiadne poplatky. Náklady na vystavenie a doručenie riadnej faktúry - daňového dokladu, vrátane príloh musia byť v cene služby. v základnej cene by mal byť aj náhľad do detailov jazdy prostredníctvom internetu s možnosťou uloženia dát pre ďalšie spracovanie, napríklad tabuľkovým editorom.

To neznamená, že prevádzkovateľ mýtneho systému nemôže poskytovať aj služby navyše, ktoré sú spoplatnené, ako napríklad opätovné vystavenie faktúry, rôzne štatistické výpisy v papierovej podobe, prípade iný materiál s ktorým vznikajú individuálne náklady.

Platba kartou:
Po počiatočných problémoch je možné platiť takmer ľubovoľnou platobnou kartou. Ale u niektorých kariet zostal problém v nemožnosti skladania zálohy za palubnú jednotku a vrátenia zálohy pri vrátení palubnej jednotky. Tu je potrebné vykonať rokovania s vydavateľmi kariet, lebo tak ako sa dá vrátiť nespotrebovaný kredit za kilometre jazdy, tak isto sa má dá vrátiť aj záloha na palubnú jednotku.

Uzatváranie zmluvy:
Momentálne sa uzatvárajú dve zmluvy. Jedna zo spoločnosťou SkyToll o poskytnutí palubnej jednotky a druhá s Národnou diaľničnou spoločnosťou za využívanie vymedzených úsekov.

Osobne som rád, že sa neuzatvára tretia zmluva a to s GSM operátorom na prenos dát cez GPRS. V každom prípade do budúcne je potrebné právomoc vo vyberaní poplatkov presunúť z NDS na SkyToll a vypracovať nové, jednoduchšie všeobecné obchodné podmienky a podpisovať len jednu zmluvu.

Montáž palubnej jednotky:
Treba zrušiť požiadavku nutnosti pevnej montáže palubnej jednotky pri platbách po. To či vlastník vozidla chce mať palubnú jednotku zabudovanú na trvalo alebo nie, je potrebné nechať len na neho. Montáž palubnej jednotky na trvalo, by mala byť uvoľnená pre všetky podnikateľské subjekty, ktorým udelí SkyToll súhlas na montáž, po preukázaní sa príslušným technickým a profesným obsadením. Cena za montáž by sa mala stanovovať len súťažou v konkurenčnom prostredí.

Záver:
Na to aby bol ciel mýta zrealizovaný - spravodlivejší a hlavne vyšší príjem z používania vybranej cestnej siete v relatívnej spokojnosti všetkých dotknutých strán, už netreba po veľa.

Je veľká škoda, že takéto technicko-ekonomické veci sa neriešili na začiatku, prípadne počas súbežnej možnosti využívania diaľničných nálepiek a palubných jednotiek, ale až po medzinárodnej hanbe, štrajku dopravcov a zásahu premiéra.
Keď odhliadnem na nejasnosti pri zadávaní a vyhodnocovaní tendra, nejasnosti v legislatíve a totálne organizačné zlyhanie v prvých dňoch ostrého nasadenia, viem, že bolo v tvorbe systému elektronického výberu mýta, vykonanej veľa náročnej práce, vo veľmi krátkom časovom období.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?