Je reálne znížiť počet dopravných nehôd o 5 tisíc?

Autor: Jozef Drahovský | 25.2.2011 o 1:44 | (upravené 25.2.2011 o 10:05) Karma článku: 9,62 | Prečítané:  3584x

Policajný prezident Jaroslav Spišiak definoval rôzne ciele Policajného zboru SR na rok 2011. V oblasti dopravy je cieľom okrem iného znížiť počet dopravných nehôd o 5 tisíc. Je to vôbec reálne? Má polícia možnosť tak významne ovplyvniť počet dopravných nehôd a ako?

Čo je vlastne dopravná nehoda?
V zmysle zákona 8/2009 Z.z. §64 je dopravná nehoda udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:

  • sa usmrtí alebo zraní osoba,
  • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
  • uniknú nebezpečné veci alebo
  • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona.
  • Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak vodič odišiel z miesta škodovej udalosti bez toho, že preukázal svoju totožnosť vyplnil a podpísal tlačivo o škodovej udalosti, respektíve neoznámil svoje osobne údaje osobe, ktorej spôsobil škodu
  • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo
  • účastníci škodovej udalosti sa nedohodli na jej zavinení.

Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na účely tohto zákona nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou, ktorú orgány Policajného zboru neobjasňujú.

 

Ako vyzerá zámer zníženia dopravných nehôd (DN) o 5 tisíc z hľadiska štatistiky?
Počet dopravných nehôd od roku 2006, kedy ich bolo 62 040, neustále klesá. Minulý rok 2010 ich bolo 21595. Ak sa plánuje znížiť ich počet o ďalších 5000, tak to znamená, že za rok 2011 ich môže byť maximálne 16595, čo je pokles o 23,15%.


Obr. 1. Počet dopravných nehôd 2001 až 2010 a plán na 2011

Už pri letmom pohľade na graf je zrejmé, že ide o veľmi ambiciózny cieľ, ktorý je založený na udržaní trendu poklesu z predchádzajúceho roka.

 

Aké boli príčiny dopravných nehôd v minulom roku?


Obr. 2. Príčiny dopravných nehôd - materiál z MV SR

Príčina DN v roku 2010 počet percentá
porušenie základných povinností 8 753 56,86
rýchlosť 3 550 23,06
nesprávny spôsob jazdy 1 659 10,78
nedanie prednosti v jazde 990 6,43
predchádzanie 441 2,86
spolu 15 393 100,00
Obr. 3. Príčiny dopravných nehôd - materiál z MV SR

Analýza týchto príčin je veľmi dôležitá, aby sa vedelo na čo sa má polícia zamerať. Za viac ako polovicu dopravných nehôd zodpovedá nedodržanie základných povinností vodiča. Do tejto kategórie spadá všetko, okrem prechádzania, nedania prednosti v jazde, nesprávneho spôsobu jazdy a rýchlosti.

Z uvedeného je zrejmé, že buď vodiči nepoznajú dostatočne svoje základné povinnosti alebo im niečo bráni v ich plneniu, alebo sa do tejto kategórie zarátavajú aj iné príčiny. Na základe tohto zistenie sa treba zamerať aj na opatrenia.

 

Na čo by sa mala polícia zamerať?
Polícia sa v súčasnosti najintenzívnejšie zameriava na kontrolu maximálnej povolenej rýchlosti. Je to preto, že sa najľahšie kontroluje a pokutuje. Ale aj keby docielili to, že prekročenie maximálnej povoľnej rýchlosti klesne o polovicu, tak to nestačí na splnenie cieľa. Preto je potrebné zamerať sa aj na iné príčiny dopravných nehôd.

Doteraz je taká prax, že za všetko vždy môže len vodič, ale nie je to vždy tak. Samozrejme, že hlavnú časť kontroly treba zamerať na vodičov, ale na splnenie cieľa nebude postačujuce. Je potrebné sa zamerať aj na chodcov, cyklistov a správcov komunikácii, vrátane dopravného značenia.

Ďalej popisujem na čo a ako by sa mala  dopravná polícia respektíve Ministerstvo vnútra SR zamerať, ak chce splniť uvedený cieľ.

 

Rýchlosť
Rýchlosť treba kontrolovať tak ako doteraz, ale zamerať sa na nebezpečné úseky, kde vodiči nezvládajú riadenie pre rýchlosť alebo kde dochádza k stretom s chodcami.

 

Alkohol a látky ovplyvňujúce schopnosť vedenie vozidla
Zámerne som nenapísal drogy alebo návykové látky, lebo nielen tie ovplyvňujú schopnosť viesť vozidlo. Čo sa týka alkoholu, tak sa treba zamerať na tie oblasti a v tých dňoch, kde je zvykom jazdiť v stave, že vodič vie, že je pod vplyvom alkoholu a aj tak si sadne za volant.

Na definovanie hranice, kedy človek jednoznačne cíti, že je pod vplyvom alkoholu pripadne inej látky a hranice odkedy hladina alkoholu negatívne ovplyvňuje vedenie vozidla, by sa mali vyjadriť lekári.

Ak si vodič sadne za volant s alkoholom nad hranicou, ktorú cíti, tak treba nekompromisne dlhodobo zadržať vodičské oprávnenie a poslať vodiča na psychologické testy.

Ak je hladina alkoholu v pásme pod hranicou, ktorú cíti, ale nad hranicou kedy alkohol môže ovplyvniť vedenie vozidla, tak by mal byť vodičský preukaz zadržaný krátkodobo v závislosti od koncentrácie.

V prípade, že hladina alkoholu pod hranicou kedy môže alkohol ovplyvniť vedenie vozidla ale vyššou ako 0,00 mg/L tak to riešiť pokutou v závislosti od koncentrácie, lebo na Slovensku platí nulová tolerancia alkoholu.

Cieľom takéhoto rozdelenia je odstupňovanie trestu za vedenie vozidla v závislosti od nebezpečnosti pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

 

Bezpečný odstup a venovanie sa vedeniu vozidla
Z vlastnej skúseností a zahraničných štatistík viem, že najčastejšou príčinou nehôd býva nedodržanie bezpečného odstupu od predchádzajúceho vozidla v kombinácii s nedostatočným venovaním sa vedeniu vozidla.

Bezpečný odstup sa dá kontrolovať o niečo ťažšie ako rýchlosť. Polícia v tomto smere spravila aj prvé pozitívne kroky na diaľnici D1 Bratislava - Trnava.

Priamo kontrolovať, či sa vodič dostatočne sústredí na vedenie vozidla je takmer nemožné, najmä pokiaľ vodič môže za volantom manipulovať s otvoreným ohňom pri fajčení. Myslím si, že ostatné činnosti sú menej rizikové.

V princípe nejde o to, aby vodič nesmel robiť nič iné ako venovanie sa vedeniu vozidla, ale o to, aby tieto iné činnosti neboli na úkor vedenia vozidla.

Niektorí vodiči zvládajú pri dostatočnom venovaní sa vedeniu vozidla robiť rôzne činnosti, ktoré s vedením vozidla súvisia len nepriamo alebo vôbec. Niektorí vodiči majú problém so sústredením sa na vedenie vozidla, ak majú za jazdy napríklad zapnúť svetlá, čo jednoznačne súvisí s vedením vozidla.

Preto hodnotiť či sa ten , ktorý vodič dostatočne sústredí na vedenie vozidla je možné len podľa správania sa vozidla a to tak, že buď nedodržuje bezpečnú vzdialenosť od predchádzajúceho vozidla alebo vozidlo ide neobvykle pomaly ako prvé vozidlo kolóny.

Z uvedeného je zrejmé, že by sa policajti mali zamerať na vozidlá, ktoré sa správajú na ceste neobvykle, napríklad tak, že idú v tesnom závese za predchádzajúcim vozidlom, alebo idú bez zjavnej príčiny tak, že za sebou vytvárajú kolóny.

 

Ako odfiltrovať arogantných vodičov od normálnych?
Agresivita na cestách je problémom aj na Slovensku a je jednou z príčin dopravných nehôd. Podľa môjho odhadu v priemere pripadajú na 100 vodičov dvaja agresívni vodiči. Ako ich vyselektovať?

K tomuto účelu sa dá využiť radar s informačnou tabuľou, ktoré sú nainštalované na vjazdoch do niektorých obci. Stačí sa postaviť s druhým radarom 100 metrov za takýto informatívny radar a zaručene sa odchytajú len arogantní vodiči. Normálny vodič ak je upozornený informačným radarom, že prekračuje rýchlosť, tak svoju rýchlosť upraví, ale arogantný vodič nie.

 

Nielen vodiči motorových vozidiel.
Účastníkmi dopravných nehôd nebývajú len motorové vozidla ale aj cyklisti a chodci. Preto je potrebné aj im venovať patričnú pozornosť.
V poslednej dobe sa stalo častým javom, že chodci ignorujú červenú na semafore, aj vtedy keď vo voľnom smere idú autá. Veľa chodcov pri prechádzaní cez cestu sa nepozrie, či tak môže spraviť bez nebezpečia. O používaní reflexných prvkoch ani nehovorím.

To iste platí u cyklistov. Tým, ktorým záleží na živote, tak majú svetlá aj reflexné prvky. Nájdu sa však aj takí, ktorí idú po ceste I. triedy bez svetla a jedinej odrazky.

Práve na takýchto cyklistov a chodcov by sa mala polica zamerať.

 

Chyby v pravidlách cestnej premávky
Áno máme chyby aj v pravidlách cestnej premávky. Za najzávažnejšie považujem tie, ktoré sú priamo v rozpore s Viedenským dohovorom o cestnej premávke. Tu je potrebné, v čo najkratšom čase zosúladiť naše predpisy s Viedenským dohovorom a v druhej etape vyčleniť zo zákona 8/2009 Z.z. pravidlá cestnej premávky do samostatného zákona. Ďalej prostredníctvom médií pravidelne oboznamovať verejnosť s tým, čo vodiči pri kontrolách a nehodách neovládajú.

 

Chyby v dopravnom značení a nekvalitné cesty
Je štandardom, že za každú nehodu na Slovensku je zodpovedný vodič. Správca komunikácie sa takmer vždy vyhne zodpovednosti a to aj v takých prípadoch, keď v strede vozovky vykope jamu a neoznačí, že cesta je už neprejazdná, alebo dá do cesty betónové zátarasy, taktiež bez označenia a zrušenia dopravného značenie, ktoré vodičov naviguje na jazdu práve tadiaľ.

Veľa ciest je v zlom stave a keď sa oproti idúci vodiči rozhodnú obísť výtlk vo svojom pruhu vľavo, tak to končí nehodou a zvyčajne vážnou.

Preto polícia bude musieť aj pokutami tlačiť na správcov komunikácii, aby cesty boli bezpečne a dopravné značenie zmysluplné a jednoznačné. Ak správca to nedokáže zabezpečiť, tak treba takéto cesty uzatvoriť až do odstránenia nedostatkov.

 

Asistencia pri škodových udalostiach
Od platnosti zákona 8/2009 Z.z. veľa vodičov využilo možnosť vyriešiť svoje ťuknutie sa s iným vozidlom formou škodovej udalosti. Ale stále je dosť takých prípadov, že všetky podmienky na škodovú udalosť sú splnené, len vodiči nie sú si istí, kto je na vine a preto volajú políciu.

Potom polícia rieši túto udalosť ako dopravnú nehodu a pokuty bývajú veľakrát vyššie ako samotná škoda. Niektorým vodičom potom zapne, kto a prečo je na vine, ale je už  neskoro poslať policajtov preč a vybaviť si to ako škodovú udalosť. Daná udalosť sa zaráta medzi dopravné nehody.

Tu by som navrhol zobrať si príklad zo zahraničia, kde v takýchto prípadoch polícia vysvetlí kto a prečo je na vine a pomôže im vypísať tlačivo o škodovej udalosti. Samozrejme udelí aj poriadkovú pokutu, ale nie tak vysokú ako pri dopravnej nehode.

Myslím si, že takáto asistencia polície pri škodových udalostiach, by tiež mohla prispieť k štatistickému zníženiu počtu dopravných nehôd.

 

Rozdelenie rajónov  a konkrétna zodpovednosť
Avizovaná priama zodpovednosť policajtov za svoj rajón je jedna z ciest ako zabezpečiť nižší počet dopravných nehôd a škodových udalosti. Doteraz sa polícia zameriavala najmä na vyberanie pokút za rýchlosť. Teraz je zrejmé, že len to stačiť nebude a je treba sa starať aj o to, aby cesty boli bezpečné a doprava plynulá. K tomu treba zabezpečiť fyzickú kvalitu ciest a zmysluplné dopravné značenie. Doteraz, ak niekde vodiči opakovane porušovali predpisy, napríklad otáčali sa na zakázanom mieste, tak policajti ich tam opakovane pokutovali. Teraz nastal čas na to, aby sa zmysleli, prečo práve v tomto mieste vodiči opakovane porušujú predpisy. Je smerovanie dopravy a dopravné značenie v poriadku? Preto zmena systému hodnotenia policajtov a rozdelenie na rajóny sa mi pozdáva.

 

Záver
Je zrejmé, že znížiť počet dopravných nehôd o 5000 medziročne je ambiciózny plán, ktorý sa iste odrazí aj v znížení počtu zranených a usmrtených. Podľa mňa je to reálny plán i keď sa môže zdať, že je na hrane reálnosti. K jeho splneniu je potrebné výrazne zmeniť zaužívané stereotypy v dopravnej polícii a aj u správcov komunikácií a dopravného značenia.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SVET

Španielska polícia zastavila druhý útok, zabila päť útočníkov

O útok sa pokúsili v pobrežnom mestečku Cambrils južne od Barcelony.

SVET

Teroristi zaútočili v Barcelone, zahynulo najmenej 13 ľudí

Dodávka vrazila do davu ľudí v centre mesta. K útoku sa prihlásil Islamský štát.


Už ste čítali?