Novela zákona 8/2009 o cestnej premávke bola schválená o 11:52

Autor: Jozef Drahovský | 8.7.2011 o 12:52 | (upravené 8.7.2011 o 13:06) Karma článku: 11,18 | Prečítané:  5487x

Začiatok schvaľovania poznačila roztržka v parlamente. Opozícia poukazovala na návrh poslanca Poliačika, ktorý včera navrhol aby vec prerokovali výbory a potom oznámili výsledok. Opozícia toto vyhodnotila, že výsledok sa má oznámiť nie dnes, ale až v septembri. Následne, zrejme na protest opozícia opustila rokovaciu miestnosť, keď malo dôjsť k oznámeniu výsledkov z rokovania výborov.

Minister vnútra Daniel Lipšic - predkladateľ novely zákona o cestnej premávkeMinister vnútra Daniel Lipšic - predkladateľ novely zákona o cestnej premávkewww.minv.sk

Najprv sa hlasovalo o procedurálnych návrhoch. Výsledok je taký, že hlasovanie bude ihneď. Najprv sa hlasovalo o návrhoch gestorského výboru.


Hlasovanie o bode 1
1. K Čl. I, V Čl. I sa vypúšťajú body 11, 12, 18, 60 a 61. Nasledujúce body sa prečíslujú.
Vypustením z návrhu novely zákaz jazdy nákladných vozidiel nad 12 t na cestách II. a III. triedy by sa dosiahol požadovaný stav bez komplikácií spojených s kombináciou zákazu v zákone a zákazu určeného dopravnými značkami. Túto alternatívu považujem za legislatívne správnejšiu. Túto problematiku možno vyriešiť novou dodatkovou tabuľkou, ktorá by v kombinácii s dopravnou značkou Zákaz vjazdu nákladných automobilov (č. B 6) obsahovo zodpovedala navrhovanému zákazu jazdy vrátane všetkých výnimiek.

Schválené

Hlasovanie o bodoch  2, 3, 4
2. K Čl. I, V Čl. I. za bod 12 sa vkladá nový bod 13, ktorý znie:
„13. V § 48 ods.1 sa slová „a obecnej polície“ nahrádzajú slovami „obecnej polície, Horskej záchrannej služby, členov stráže prírody a zamestnancov organizácie ochrany prírody 28aaa)“.
Poznámka po čiarou k odkazu 28aa znie:
„28aa) § 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“. Body 13 a nasl. sa prečíslujú.
Štátna ochrana prírody SR a jej správy (napríklad Správa NAPANT, Správa TANAP, Správa PIENAP, Správa NP Malá Fatra a Správa NP Muránska planina) majú vo svojom autoparku aj vozidlá značky Land Rover Defender, ktoré sú zaradené do kategórie N1 - nákladné vozidlá do 3,5 tony. Tieto vozidlá sú dvojmiestne a na ložnej ploche – vzadu za vodičom majú po stranách umiestnené lavice. Do účinnosti zákona č.8/2009 bolo na týchto laviciach možné prevážať osoby za určitých podmienok. To značne komplikuje život správy, nakoľko tieto autá využívali na rozvoz hliadok stráže prírody do terénu až 8 strážcov a pracovníkov správy. Tento problém môže mať aj Horská záchranná služba, ktorá užívala motorové vozidlá tej istej značky.

3. K Čl. I, V Čl. I sa za bod 49 vkladá nový bod 50, ktorý znie:
„50. Za § 97 sa vkladá § 97a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 97a Výmena a obnovenie vodičského preukazu v cudzine
Žiadosť o výmenu vodičského preukazu alebo žiadosť o obnovenie vodičského preukazu z dôvodu uplynutia jeho platnosti, z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska možno podať aj na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí; ustanovenia § 96 a 97 sa vzťahujú primerane.“.“.
Účinnosť § 97a v čl. VIII ustanoviť od 1. júla 2012.
Bod 50 a nasl. sa prečíslujú.
Držiteľom vodičských preukazov vydaných v Slovenskej republike sa umožňuje podať žiadosť o výmenu vodičského preukazu a žiadosť o jeho obnovenie z dôvodu uplynutia platnosti, straty alebo odcudzenia alebo pre zmenu mena alebo priezviska aj na konzulárnych úradoch Slovenskej republiky. Vzhľadom na relatívne častý výskyt napr. straty alebo odcudzenia vodičského preukazu v zahraničí, takáto úprava držiteľovi vodičského preukazu v konečnom dôsledku môže ušetriť nemalé finančné prostriedky, ako aj stratu času.

4. K Čl. I, V Čl. I za bod 55 vložiť nový bod 56, ktorý znie:
„56. V § 115 ods. 1 slová „preukázať svoju totožnosť, vyplniť príslušné tlačivá a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v osvedčení s údajmi priamo na vozidle“ nahradiť slovami „preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivá“.
Doterajšie body 56 a nasl. sa prečíslujú.
Povinnosť umožnenia porovnávania údajov uvádzaných v dokladoch od vozidiel s údajmi priamo na vozidle bola ustanovená v zákone č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách. Táto povinnosť bola prenesená aj do súčasne platného zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. V súčasnosti je proces prihlasovania vozidiel potrebné chápať ako komplexnú službu občanom a organizáciám, kedy je žiaduce pri zakúpení nového vozidla odovzdať jeho vlastníkovi vozidlo, ktoré je riadne zaevidované na dopravnom inšpektoráte. Pri narastajúcich počtoch novoevidovaných vozidiel taktiež nie je žiaduce všetky tieto fyzicky prepravovať na dopravné inšpektoráty za účelom vykonania fyzickej kontroly údajov.
Za správnosť týchto údajov by mal zodpovedať výrobca vozidla alebo jeho zástupca (importér), ktorý zabezpečuje konečný predaj vozidiel zákazníkom. Ide o nové vozidlá, ktoré nie sú individuálne dovezené, u ktorých zhodnosť VIN čísla garantuje výrobca resp. zástupca výrobcu, ktorý k vozidlu vystavuje doklady (Osvedčenie o evidencii a Osvedčenie o zhode).
Vzhľadom na uvedené sa navrhuje pri evidovaní novozakúpených vozidiel do evidencie vypustiť povinnosť umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch od vozidla s údajmi priamo na vozidle, čo napomôže odbremeniť povinnosti vlastníkov vozidiel a pracovníkom na dopravných inšpektorátoch. Zavedenie navrhovaného opatrenia môže taktiež významným spôsobom predísť prípadným kolíznym situáciám dosiaľ nezaevidovaných vozidiel priamo v cestnej premávke.
Schválené

Hlasovanie o bodoch  5,6
5. K Čl. I, V Čl. I sa za 55. bod vkladajú nové body 56., 57., 58. a 59., ktoré znejú:
„56. V § 116 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny podľa odseku 1 písm. b) je povinný na vykonanie evidenčných úkonov predložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „spôsobilé“ nie starší ako 15 dní; to neplatí pri prevode držby vozidla kategórie L1e, L2e, L6e, Ls, O1, R1, LS61a) a pri prevode držby vozidla medzi blízkymi osobami, ktorými sa na tieto účely rozumejú príbuzní v priamom rade, manžel, súrodenec, osvojiteľ alebo osvojenec držiteľa vozidla.“
Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61a znie:
„61a) Príloha č. 1 časť B body 1, 4, 8 a 11 k zákonu č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
57. V § 116 ods. 10 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) prijal z poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel elektronickú informáciu o podrobení vozidla kontrole originality s výsledkom „spôsobilé na cestnú premávku“, ak takejto povinnosti podlieha,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
58. V § 116 ods. 11 sa slová „ 10 písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „10 písm. c), d) a e)“.
59. V § 116 ods. 12 sa slová „10 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „10 písm. a) až e)“.“ .
Doterajšie body sa nasl. prečíslujú
K bodu 56
V zmysle ustanovení zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov je vozidlo s neoprávneným vonkajším zásahom do konštrukcie vozidla, do dokladov vozidla alebo do identifikátorov vozidla nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Podľa § 220 Trestného zákona je falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla trestným činom. Keďže neoprávnené manipulácie sú v súčasnosti vysoko sofistikované, ich odhalenie bežnou obhliadkou vozidla pred vykonaním zmeny v evidencii vozidiel je bez príslušného technologického vybavenia, ktorým disponujú pracoviská kontroly originality, nereálne, pričom neoprávnený vonkajší zásah do konštrukcie vozidla, ktorý ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky, sa ani nezisťuje.
Predmetné ustanovenie je zamerané na odstránenie v praxi pomerne častej neoprávnenej manipulácie s vozidlami s cieľom ich legalizácie a následného podvodného prevodu a predaja. Tak, ako súčasne platné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z., ani tieto novonavrhované sa netýkajú prvej kúpy nového vozidla od autorizovaného predajcu.
Nakoľko najväčší záujem páchateľov nelegálnej činnosti sa sústreďuje spravidla na osobné a nákladné motorové vozidlá, ustanovenie špecifikuje kategórie vozidiel, pri ktorých povinnosť predkladať odborný posudok o kontrole originality vozidla neplatí. Ide o niektoré druhy motocyklov a ľahké štvorkolky, prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg a prípojných vozidiel za traktor, pri ktorých súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu neprevyšuje 1500 kg.
Zároveň sa ustanovuje, ktoré kategórie blízkych osôb pri prevode držby vozidla medzi sebou sú od tejto povinnosti oslobodené. Táto povinnosť sa nebude vzťahovať ani na prípady zmeny vlastníckeho práva k vozidlu, ak v súvislosti s tým nedôjde aj k zmene držby. Príkladom je ukončenie leasingovej zmluvy, kedy bola počas trvania leasingu ako vlastník zapísaná leasingová spoločnosť, pričom po skončení leasingu doterajší držiteľ držiteľom ostáva a stáva sa aj vlastníkom.
K bodu 57
Pri definovaných zmenách v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej za týmto účelom sa navrhuje podmieniť vykonanie úkonu absolvovaním kontroly originality vozidla podľa navrhovaného 56. bodu. Rozdiel oproti 56. bodu je v tom, že elektronická služba neumožní podanie žiadosti o prevod držby vozidla medzi blízkymi osobami bez informácie o vykonanej kontrole originality vozidla. V takýchto prípadoch bude potrebné postupovať podľa navrhovaného 56. bodu.
K bodom 58 a 59
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s navrhovanou zmenou.

6. K Čl. I 66. bod
V Čl. I 66. bode v § 143c sa navrhované ustanovenie označuje ako odsek 1 a vkladá sa odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ustanovenie § 116 ods. 6 sa vzťahuje na vozidlo, ktorého prvé prihlásenie do evidencie vozidiel v Slovenskej republike je po 1. septembri 2011.“.
Ak orgán Policajného zboru po zaevidovaní zmeny v evidencii vozidiel vydá osvedčenie o evidencii, ktoré je v zmysle § 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. verejnou listinou, bez náležitého overenia neoprávnených manipulácií, uvedie sa do premávky na cestách aj vozidlo, ktoré je pre premávku nespôsobilé. V záujme zamedzenia uvádzania do cestnej premávky nespôsobilých vozidiel, eliminovania legalizácie vozidiel pochádzajúcich z trestnej činnosti a ochrany života, zdravia a majetku občanov sa navrhuje zaviesť povinnosť predkladať odborný posudok o kontrole originality vozidla pri prevode držby vozidla, ktorého prvé prihlásenie do evidencie vozidiel v Slovenskej republike je po 1. 9. 2011.
Neschválené

Nnasledovalo schvaľovanie poslaneckých návrhov.
Prvý pozmeňovací návrh pána poslanca Hrušovského bol stiahnutý. Bolo to z dôvodu, že pán poslanec podal ďalší návrh, do ktorého zakomponoval prvý návrh. Pozmeňovací návrh pána poslanca Hladkého bol tiež stiahnutý. Pravdepodobne z dôvodu, že ho riešil návrh pána poslanca Hrušovského.

Pozmeňovací návrh pána poslanca Ivan Štefanec:
- uznávanie vodičských preukazov aj územiam, ktoré nie sú členmi dohovorov na základe konkrétneho rozhodnutia vlády.
Schválené

Pozmeňovací návrh pána poslanca Gábor Gál
Neschválené

Pozmeňovací návrh pána poslanca Jaroslav Suja
- možnosť od 31.12 2012 vyradiť vozidlá, ktoré fyzicky neexistujú a držitelia osvedčenia nemajú doklad o odovzdaní vozidla na spracovanie druhotných surovín
Schválené

Pozmeňovací návrh poslanca Pavol Hrušovský
- doživotne zadržanie VP za nehodu pod vplyvom alkoholu ak nieto pri nej zomrie
- neumožnenie odpustenie zadržania VP pri druhom priestupku a použitie hornej sadzby
- modifikácia zásady 3x a dosť aby bola právne v poriadku
Schválené

Návrh aby tretie čítanie bolo ihneď
Schválené

Hlasovanie o návrhu zákona ako celku
Schválené

Záver:
Teraz pôjde zákon na podpis prezidentovi republiky. Tvrdé postihy za alkohol a drogy za volantom, by mali začať platiť od septembra 2011.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Sagan: Bol som zmierený s tým, že nevyhrám

Slovenský cyklista dokázal to, čo sa ešte nikdy nikomu nepodarilo.


Už ste čítali?