Koniec mreží - text zákona 73/2012

Autor: Jozef Drahovský | 29.2.2012 o 0:01 | (upravené 2.3.2012 o 11:38) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3276x

V zbierke zákonov vyšiel text zákona, ktorý mení zákon 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Čo v preklade znamená aké úkony musí majiteľ vozidla N1 s mrežou spraviť, aby sa mreže na svoje náklady zbavil. Teda pokiaľ má majiteľ záujem, nejde o povinnosť. Ak priečku nemá zapisanú v osvedčení o evidencii, stačí ju demontovať. Ak ju zapísanú má, musí najprv požiadať o výmaz tohto záznamu.

Zákon 73/2012 z 8. februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z., zákona č. 310/2005 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z. a zákona č. 519/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. ae) sa slová „pôšt a telekomunikácií“ nahrádzajú slovami „výstavby a regionálneho rozvoja“.

2. V § 17 ods. 6 sa za slová „výmena motora vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu,“ vkladajú slová „výmena rámu vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu“.

3. V § 17 ods. 9 písm. a) sa slová „karosérie alebo motora“ nahrádzajú slovami „karosérie, rámu alebo motora“.

4. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:
㤠21a
(1) Ustanovenie § 21 ods. 2 písm. b), pokiaľ ide o zhodu so schváleným typom, sa nevzťahuje na nákladné vozidlá kategórie N1 s karosériou skriňovou dodávkovou, ktoré sú odvodené od kategórie M1; pri týchto vozidlách možno odstrániť priečkový systém na ochranu osôb pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z posunu batožiny do priestoru pre vodiča a cestujúcich, ak prevádzkovateľ vozidla vopred písomne požiada obvodný úrad dopravy o zápis zmeny v osvedčení o evidencii alebo v osvedčení o evidencii časti II. Povinnosť vopred písomne požiadať obvodný úrad dopravy o zápis zmeny sa nevyžaduje, ak sa v osvedčení o evidencii alebo v osvedčení o evidencii časti II nenachádza záznam o priečkovom systéme.

(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí pre vozidlo, ktorému bolo udelené typové schválenie ES podľa osobitnéhopredpisu.11a)

(3) Na zápis zmeny podľa odseku 1 je príslušný obvodný úrad dopravy podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. Obvodný úrad dopravy vydá nové osvedčenie o evidencii časť II bez záznamu o priečkovom systéme.
(4) Prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní odo dňa vydania nového osvedčenia o evidencii časť II podľa odseku 3 oznámiť vykonanú zmenu príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý v osvedčení o evidencii časť II vykoná evidenčný úkon.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie: „11a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 38 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Ak v čase platnosti rozhodnutia o povolení na zriadenie stanice technickej kontroly fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené povolenie, písomne požiada o zrušenie tohto povolenia, obvodný úrad dopravy zruší povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly.“.

6. V § 56 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Ak v čase platnosti rozhodnutia o povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené povolenie, písomne požiada o zrušenie tohto povolenia, obvodný úrad dopravy zruší povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly.“.

7. V § 73 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Ak v čase platnosti rozhodnutia o povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené povolenie, písomne požiada o zrušenie tohto povolenia, obvodný úrad dopravy zruší povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality.“.

8. V § 82 ods. 1 sa slovo „indikátorov“ nahrádza slovom „identifikátorov“.

9. V § 83 ods. 3 sa slová „v mobilnej stanici“ nahrádzajú slovami „v mobilnom pracovisku“.

Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.


Čo potrebujete pre obvodný úrad dopravy:

  • Originál osvedčenia o evidencii vozidla, II. papierovú časť ak máte nový druh osvedčenia
  • Originál a fotokópiu dokladu o platnej technickej kontrole
  • Originál a fotokópiu dokladu o platnej emisnej kontrole
  • Fotografiu výrobného štítku s VIN číslom vozidla, pokiaľ taký nemáte, tak aspoň fotografiu samotného VIN čisla. Fotografia može byť klasická, alebo vytlačená na tlačiarni pc
  • Kolky v hodnote 6 Euro
  • Preukaz totožnosti
  • Pečiatku, ak ste podnikateľ alebo právnická osoba (a máte ju v podpisovom vzore)
  • Ak ste právnická osoba, tak originál a fotokópiu výpisu z obchodného registra
  • Ak nie je auto vaše, respektíve nie ste konateľom, tak aj splnomocnenie
  • Pero, lebo na mieste vypíšete žiadosť o výmaz/odstránenie deliacej priečky z vozidla (tlačivo zatiaľ nie je na internete)

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?