Dopravná politika parkovania Hlavného mesta SR Bratislavy

Autor: Jozef Drahovský | 26.9.2012 o 0:48 | (upravené 26.9.2012 o 23:34) Karma článku: 9,44 | Prečítané:  4687x

Tento týždeň sa majú v Mestskom zastupiteľstve Hlavného mesta SR Bratislavy schvaľovať zásady parkovacej politiky. Preto si dovolím vysvetliť ich zrozumiteľnou formou, vrátane  popisu dopravného značenia, spôsobu platenia za parkovanie, kontrolného mechanizmu a vydávania rezidentských kariet.

Do zastupiteľstva idú dva materiály. Prvý materiál predstavujú zásady – základné pravidlá parkovacej politiky, v rozsahu 5 strán A4, je určený aj pre ľudí, ktorí nemajú špeciálne naštudované parkovacie systémy, ale sa môžu na jeho základe objektívne rozhodnúť. Druhý materiál je komplexný a predstavuje Dopravnú politiku parkovania Hlavného mesta SR Bratislavy, v rozsahu 33 strán A4, plus prílohy. Študovať tento materiál je náročnejšie, nakoľko je v ňom množstvo odborných termínov a treba mať základné znalosti z dopravných predpisov, fungovania informačných technológií, ekonomiky mesta a mestských častí, vyznať sa v riešení priestupkov a mať referenčné informácie z parkovacích systémov iných miest. Na zasadnutiach komisie pre politiku parkovania najdlhšie trvalo, kým sa jej členovia dostali do obrazu. Keď už vedeli čo sa dá a čo nie, tak rokovania napredovali pomerne rýchlo.

Prečo sa to všetko robí?
Bratislava má nedostatok parkovacích miest v uličnom priestore a ich počet má za posledné roky klesajúcu tendenciu, čo spolu s nárastom výkonov dopravy spôsobuje problémy vo všetkých oblastiach života obyvateľov. Dopravná politika parkovania je jedným z nástrojov riešenia tohto problému, konkrétne statickej dopravy.

 

Parkovacia politika má dve časti:

Prvá časť sa venuje výstavbe záchytných parkovísk pre návštevníkov Bratislavy, mestských parkovísk pre obyvateľov Bratislavy, rozvoju MHD, a iných druhov dopravy vrátane cyklistickej a pešej, s cieľom dosiahnuť to, aby uličný priestor nebol využívaný na dlhodobé parkovanie, ale bol voľný pre ľudí, s možnosťou pre strednodobé a krátkodobé parkovanie. Preto by sa už nemalo stať, že sa postaví budova bez dostatočného počtu parkovacích kapacít na objem vozidiel, ktoré so sebou prinesie a k sebe stiahne. U existujúcich budov sa má tento stav postupne dosiahnuť tiež aspoň formou parkovania v parkovacích domoch v blízkom okolí.

Druhá časť predstavuje ako hospodáriť s už existujúcim uličným priestorom a parkoviskami tak, aby sa podarilo splniť ciele definované v prvej časti. Aby v krátkej dobe došlo k prvému zmierneniu problémov s parkovaním. Táto časť definuje režim parkovania, systém výberu parkovného, vydávania rezidentských kariet,  delenia tržieb, nástrojov pre kontrolu dodržiavania pravidiel parkovania a ďalšie súvisiace veci. Práve túto časť rozoberám do detailu.

 

Bratislava má komplikovanú štruktúru správy ciest a parkovísk:
V Bratislave okrem diaľnice existujú cesty prvej až štvrtej triedy na ktorých sa dá aj parkovať a priľahlé parkoviská. Správa komunikácií je rozdelená medzi mesto a 17 mestských častí, k tomu treba ešte prirátať parkoviská mesta, parkoviská šestnástich mestských častí a parkoviská rôznych fyzických a právnických osôb (ďalej FOaPO), ktoré umožňujú aby ich využívala aj verejnosť. Existujú aj parkoviská a garáže  FOaPO, ktoré verejnosť využívať nemôže a fungujú v režime podľa rozhodnutia vlastníka nezávisle na režime verejného priestoru.


Obr. 1. Mapa Bratislavy so zoznamom mestských častí.

Zoznam správcov / majiteľov ciest a parkovísk:

  • Hlavné mesto Bratislava má cesty 1. a 2. triedy a parkoviská mesta, ktoré sa nachádzajú v každej mestskej časti.
  • Každá mestská časť (17x), má na svojom území cesty 3. a 4. triedy a parkoviská svojej mestskej časti.
  • Neobmedzený počet FOaPO má svoje parkoviská vo všetkých mestských častiach, na ktorých umožňujú parkovať verejnosti a majú záujem, aby boli tieto parkoviská začlenené do nového systému parkovania.

Z uvedeného je zrejmé, že žiadna mestská časť si nemôže riešiť parkovanie samostatne, bez mesta, lebo by sa vzťahovalo len na cesty 3. a 4. triedy a parkoviská danej mestskej časti. To isté platí aj pre mesto, lebo môže riešiť len cesty 1. a 2. triedy a parkoviská mesta. Preto je nevyhnutná spolupráca mesta a mestských častí. Čo sa týka FOaPO tí majú možnosť akurát sa prizerať a keď im bude nový systém vyhovovať, môžu sa rozhodnúť svoje parkoviská do neho začleniť, alebo si riešiť parkovanie po svojom.

 

Výber z terminológie:

  • Parkovanie v uličnom priestore - podľa zákona 8/2009 Z.z. ide o parkovanie na vozovke (ak ostanú 3 metre), alebo chodníku (ak ostane 150 cm) respektíve podľa dopravného značenia.
  • Parkovanie vo verejnom priestore - predstavuje parkovanie v uličnom priestore plus parkovanie na verejných parkoviskách.
  • Neregulované parkovanie - klasické nespoplatnené parkovanie.
  • Regulované parkovanie - dopravným značením sú určené podmienky a cena za parkovanie. Doteraz len zvislým, ale v budúcnosti aj modrým vodorovným dopravným značením.
  • Regulované parkovanie krátkodobé - parkovanie do dvoch hodín s nemožnosťou parkovať ihneď, opakovane.
  • Regulované parkovanie strednodobé - parkovanie bez obmedzenia opakonania a doby parkovania.
  • Regulované parkovanie dlhodobé - vyhradené parkovanie pre konkrétne vozidlo alebo organizáciu, spravidla na dlhšie obdobie, väčšinou rok.

 

Rezidentské karty:
Mesto aj mestské časti sa rozhodli, že chcú svojim daňovým poplatníkom priniesť pri parkovaní vo verejnom priestore nejaké výhody. Preto vzniknú rezidentské karty, ktoré budú umožňovať držiteľom parkovať v mieste bydliska za paušálny ročný poplatok a budú mať aj zľavu pri parkovaní mimo bydliska, v iných mestských častiach.

Nárok na rezidentskú kartu má ten, kto má trvalý pobyt v Bratislave a Bratislava následne dostáva podielové dane, aby bolo z čoho poskytnúť zľavu na služby poskytované mestom, má vodičské oprávnenie a vzťah k autu kategórie M1, N1 alebo k motorke, trojkolke ap.. Vozidlo môže byť, vlastné, na leasing, prenajaté, zo živnosti, poskytnuté zamestnávateľom vrátane toho, že je to umožnené aj konateľom spoločností, ktorí nie sú zamestnanci.

Pri vydávaní rezidentských kariet platí jedno obmedzenie. Na bytovú jednotku môže byť za štandardnú cenu len jedna rezidentská karta. Taktiež na jedno vozidlo môže byť vydaná len jedna rezidentská karta. Za každú ďalšiu rezidentskú kartu k totožnej bytovej jednotke bude cena stúpať. Mestské časti majú pri tom možnosť viazať vydávanie rezidentských kariet nie na bytovú jednotku ale na fyzickú osobu, tak ako to malo doteraz napríklad Staré Mesto.

Ak má niekto zabezpečené parkovanie svojho vozidla mimo verejného priestoru a má záujem o rezidentskú kartu z dôvodu využívania zľavy pri parkovaní v inej oblasti, tak ju za rovnakých podmienok môže dostať s tým, že cena bude takmer polovičná zo základnej sumy, ale nebude umožňovať rezidentské parkovanie.

Cena za prvú rezidentskú parkovaciu kartu by mala byť 20 až 30 € na rok, cena za druhú 100 až 300 € na rok, cena za každú ďalšiu okolo 500 € za rok. O cenách rezidentskej karty rozhodne konkrétna mestská časť.

 Rezidentská karta
 Evidenčné číslo vozidla BA 123 XY
 Čísla rezidentskej oblasti 4321,4322,43235
 Čísla oblastí so zľavou 1 až 99999
 Dátum vydania 01.01.2013
 Doba platnosti 31.12.2013
 Evidenčné číslo karty 123456
 Kontrolný QR kód 
Obr. 2. Príklad údajov na rezidentskej karte k vozidlu

 Dodatková karta k náhradnému vozidlu
 Evidenčné číslo náhradného vozidla BA 000 ZZ
 Evidenčné číslo pôvodného vozidla BA 123 XY
 Dátum vydania 01.06.2013 12:00
 Doba platnosti 14.06.2013 12:00
 Evidenčné číslo karty 654321
 Kontrolný QR kód 
Obr. 3. Príklad údajov na dodatkovej karte k náhradnému vozidlu. V náhradnom vozidle treba mať umiestnenú rezidentskú aj dodatkovú kartu.


Dopravné značenie:
O tom, že vodič sa dostal do oblasti s regulovaným parkovaním sa dozvie z dopravného značenia, ktoré jednoznačne určuje aj podmienky parkovania. Ide o dopravnú značku IP 17 (parkovisko - parkovacie miesta s plateným státím) s dodatkovou tabuľkou, na ktorej  bude uvedené číslo parkovacej oblasti v číselnom tvare aj v QR kóde. Bude možné uviesť dva režimy parkovania od do, vrátane ceny za parkovanie alebo odkazom na položku všeobecne dostupného cenníka.

Dopravná značka IP 17 môže byť použitá samostatne, vtedy platí na danej ulici alebo danom parkovisku. V prípade potreby môže byť ešte doplnená dodatkovými šípkami (dodatkové tabuľky - E8a E8b E8c), ktoré určujú začiatok a koniec platnosti, alebo môže byť na nej napísané koľkých parkovacích boxov sa týka.

Druhá možnosť je použiť značku IP 17 začlenenú do značky zóna IP 27a (zóna s plateným alebo regulovaným státím). Takýmto spôsobom je možné definovať oveľa väčšie oblasti ako individuálnym značením, ale je potrebné dať pozor, aby sa do takejto zóny nedalo dostať iným spôsobom ako okolo značky začiatok zóny a na výstupe koniec zóny. Zóny sa nemôžu vnárať do seba. Ak treba v zóne definovať niečo odlišne ako je to na značke zóna, je to možné samostatnou dopravnou značkou IP17 s príslušnou dodatkovou tabuľkou.

Obr. 4. Príklad označenia spoplatneného parkovania ako je aj teraz v centre Starého Mesta. Platené parkovanie je len v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00. Ide o miesta o ktoré je nadmerný dopyt po parkovaní cez deň. Vo večerných hodinách nie je s parkovaním problém. QR kód obsahuje v sebe URL na podrobné informácie vrátane čísla oblasti 12345.

Obr. 5. Príklad označenia spoplatneného parkovania cez deň za 1 € / hodina a rezidentov, v noci len pre rezidentov a s odstrašujúcou sumou pre ostatných 5 € / hodina.

Obr. 6. Príklad označenia spoplatneného parkovania cez deň zadarmo a v noci sú pre rezidentov. Nerezidenti majú motivačný poplatok nezostávať na miestach rezidentov dlho, ale nájsť si iné miesta, ktoré nie sú spoplatnené. V princípe je možné nastaviť dve časové pásma a ľubovoľné sadzby, tak ako je to potrebné v danej oblasti.

Obr. 7. Príklad označenia spoplatneného parkovania pomocou dopravnej značky IP 27a ZÓNA s informáciou, že na nevyznačených miestach je státie zakázané.

Obr. 8. Príklad označenia spoplatneného parkovania pomocou dopravnej značky IP 27a ZÓNA s informáciou, že na nevyznačených miestach je parkovanie bezplatné.

Obr. 9. Príklad označenia spoplatneného parkovania pomocou dopravnej značky IP 27a ZÓNA s informáciou, že na nevyznačených miestach je parkovanie v inom režime než na vyznačených miestach.

Obr. 10. Príklad označenia spoplatneného parkovania pomocou dopravnej značky IP 27a ZÓNA v úzkom prevedení s informáciou, že na nevyznačených miestach je parkovanie bezplatné.

Obr. 11. Príklad označenia spoplatneného parkovania pomocou dopravnej značky IP 27a ZÓNA v úzkom prevedení s informáciou, že vyznačené miesta miesta predstavujú jednu oblasť so svojou cenou a nevyznačené miesta inú oblasť s inou cenou.

Obr. 12. Príklad krátkodobého parkovania, kde je možné parkovať maximálne 2 hodiny v kuse a nie je možné aspoň bez hodinovej prestávky parkovať opakovane. V čase krátkodobého parkovania nemajú možnosť parkovať ani rezidenti.

Spôsob platenia za parkovanie:
Spôsobov platenia za parkovanie je viacero. Je veľký predpoklad, že si každý nájde ten, ktorý mu vyhovuje.

SMS s pridanou hodnotou, kde je spoplatnená odpovedná SMS, pričom poplatok za parkovanie sa objaví v telefónnom účte. Je to obdobné ako sa kupuje napríklad SMS lístok na bratislavskú MHD. Vodič zadá do SMS evidenčné číslo svojho vozidla a číslo oblasti v ktorej parkuje. Naspäť mu príde SMS, ktorá mu umožní parkovať od doručenia SMS po určitú dobu v závislosti od hodinovej sadzby v danej parkovacej oblasti. Momentálne záleží na GSM operátorovi, či umožní len jednu cenu za SMS, alebo cena bude variabilná a do SMS bude možné zapísať aj dobu parkovania zaokrúhlenú na štvrť, prípadne pol hodiny.

Platba cez internet. Vodič zo smartfónu alebo bežného na internet pripojeného počítača, pomocou internetového prehliadača, zadá evidenčné číslo svojho vozidla a číslo oblasti v ktorej parkuje, zadá čas od, do a zaplatí platobnou kartou alebo cez internetbanking. K takému plateniu sa pripravuje aj aplikácia pre smartfóny, kde si vodič preddefinuje svoje údaje a na zaplatenie mu bude stačiť odfotografovať QR kód na dopravnej značke a zadať dobu parkovania, pričom cena sa dopočíta s presnosťou na minúty. Pri tomto a nasledovných režimoch sa bude platiť za parkovanie s presnosťou na minúty.

Vytvorenie kreditu. Systém umožňuje aj vytvorenie ľubovolného kreditu pre registrovaného užívateľa, napríklad platbou cez internet.

Platenie z kreditu. Tento spôsob platby umožňuje čerpanie kreditu bežnou SMS, smartfónom, alebo cez internet v dvoch rôznych režimoch. 

Prvý režim predstavuje zadávanie času parkovania od, do. Vodič zadá evidenčné číslo vozidla, číslo parkovacej oblasti, čas parkovania od do a všetko prejde ako pri platbe cez internet, akurát suma bude odpočítaná z kreditu a následne bude vystavený elektronický daňový doklad stiahnuteľný cez internet.

Druhý režim je prihlasovací. Vodič najprv cez bežnú SMS alebo smartfón, alebo cez internet zahlási evidenčné číslo vozidla, číslo parkovacej oblasti a že začína parkovať. Po skončení parkovania zahlási, že parkovanie ukončil. Následne bude vypočítaná doba parkovania a vystavený elektronický daňový doklad stiahnuteľný cez internet.  V prípade, že vodič sa zabudne odhlásiť, budú mu po prednastavenom čase chodiť informatívne SMS že parkovanie stále trvá.

Parkovacie automaty. Ak budú parkovacie automaty, tak sa do nich bude zadávať evidenčné číslo vozidla, číslo parkovacej oblasti a čas od do. Samotný spôsob platby bude platobnou kartou. Nepredpokladá sa automat na mince i keď vylúčené to nie je.

Platba u spolupracujúcich organizácií. Informačné kancelárie, hotely, obchody dostanú ponuku na zriadenia partnerského prístupu cez internet. Na základe tohto prístupu budú môcť svojim zákazníkom poskytovať možnosť platenia za parkovanie, s tým, že zákazník bude môcť platiť v hotovosti alebo platobnou kartou cez pos-terminál do pokladne spolupracujúcej organizácie. Spolupracujúce organizácie za túto službu budú mať rabat z predaného objemu parkovania.

Papierové parkovacie lístky.Tento spôsob platenia za parkovanie bude použitý len výnimočne. Nakoľko je veľmi problematické zúčtovanie, lebo nie je jednoznačné, ktorému vlastníkovi parkovacích miest má ísť tržba a nie je možné na ňom uplatniť zľavy. Vodič si zakúpi parkovací lístok v jednotnej cene 1 €, zotrie si na ňom rok, mesiac, deň hodinu, minútu a bude ho oprávňovať k parkovaniu po dobu jednej hody na mieste kde sa platí 1 € za hodinu. Na mieste kde sa platí 2 € za hodinu bude takýto parkovací lístok oprávňovať parkovať len pol hodinu. Naopak, ak bude parkovanie za 0,5 Euro na hodinu, tak bude môcť parkovať 2 hodiny atd.

Ak parkovacie lístky vydá mesto, bude možné na nich parkovať vo všetkých mestských častiach, pričom tržba sa bude rozdeľovať medzi mesto a všetky mestské časti v pomere počtu parkovacích miest. Pokiaľ parkovacie lístky vydá len mestská časť, tak budú platiť len v danej mestskej časti a tržba sa bude rozdeľovať medzi mesto a mestskú  časť v pomere počtu parkovacích miest.

Parkovanie rezidentov a výpočet zľavy pre rezidentov:
Ak držiteľ rezidentskej karty zaparkuje vo svojej rezidentskej oblasti, tak túto vec nikde nehlási a ani si nekupuje lístok na parkovanie. Ak držiteľ rezidentskej karty parkuje inde, tak tam musí zaplatiť za parkovanie ako hocikto iný  a zľavu mu vypočíta systém sám nakoľko podľa evidenčného čísla vozidla vie, že má nárok na zľavu. Tieto zľavy môžu byť aj variabilné a v rôznych mestských častiach rôzne, ale zatiaľ je všeobecná dohoda vzájomnej reciprocity mesta a mestských častí na zľave vo výške 50%.

Parkovanie nerezidentov na miestach pre rezidentov:
Pôvodne bola úvaha, že v oblasti vyhradenej pre rezidentov nebude smieť v čase určenom pre rezidentov parkovať iné vozidlo. Lenže ukázalo sa, že to nie je schodné. Stačí aby niekomu praskol napríklad radiátor a opravár potrebuje aspoň počas zvárania potrubia v danej oblasti zaparkovať. Preto sa navrhlo aby v takýchto oblastiach mohli parkovať aj nerezidentské vozidlá, ale len za predpokladu zaplatenia demotivujúcej ceny, napríklad 5 Euro za hodinu.

Vyhradené parkovacie miesta:
Dnes vyhradené parkovacie miesta dobehnú podľa zmluvy, v budúcnosti by sa okrem ZTP a TAXI nemali v uličnom priestore povoľovať. Ak áno, tak za plnú cenu parkujúceho auta za rok.

Informačný systém:
Informačný systém pre zabezpečenie výkonu parkovacej politiky predstavuje rozšírenie mestského informačného systému a obsahuje evidenciu ciest vrátane parkovacích možností a ich kvalifikácie, evidenciu bytových jednotiek a ďalšie informácie získané od užívateľov. Systém je prístupný cez klasické webové prehliadače, pričom citlivé údaje sú prístupné cez protokol ssl.

Prístup obyvateľov a návštevníkov Bratislavy k informačnému systému:
Každý vodič si môže zaregistrovať svoje vozidlo v systéme a následne môže, ale nemusí predplatiť si parkovanie, alebo požiadať o vydanie rezidentskej karty. Následne po overení totožnosti, má k dispozícii svoju parkovaciu históriu s možnosťou tlače daňových dokladov. Cez internet si vodič dokáže vybaviť aj rezidentskú kartu pre náhradné vozidlo na obdobie, kedy má svoje vozidlo v servise a podobne. Vodič k svojmu vozidlu uvedie čas/dátum od a predpokladaný čas/dátum do s uvedením dôvodu a identifikácie náhradného vozidla. Systém vytlačí dodatok k rezidentskej karte, ktorý sa umiestni spolu s rezidentskou kartou za čelné sklo náhradného vozidla, pričom pôvodné vozidlo do zrušenia náhradného vozidla stratí rezidentské práva.

Prístup mestských častí k informačnému systému:
Každá mestská časť môže mať pre spoju správu určenú inú organizáciu, ale informačný systém je centrálny. Mestská časť bude si sama zabezpečovať vydávanie rezidentských kariet, evidovať cestnú sieť a realizovať dopravné značenie. Taktiež mestská čast si sama môže vykonávať kontrolu parkovania a riešenie priestupkov odovzdávať mestskej polícii alebo štátnej polícii.

On-line informácie z informačného systému:
Keďže v informačnom systéme sú zaevidované všetky parkovacie možnosti a všetky platiace parkujúce vozidlá, tak mesto ale aj každá mestská časť má presný prehľad nielen o obsadenosti parkovísk aj o tržbách v reálnom čase. Jediný problém robí parkovanie pomocou papierových stierateľných kariet, lebo vtedy systém nebude vedieť, v ktorej oblasti sa za danú papierovú kartu parkovalo, preto tento systém platenia nie je odporúčaný. Informácie o obsadenosti, presnejšie o voľných parkovacích miestach budú použité na navigáciu prichádzajúcich vodičov.

Kontrola parkovania:
Kontrolným nástrojom je spravidla PDA alebo tablet, ktorý má kameru, GSP a dátové spojenie  s informačným systémom. Kontrola sa vykonáva tak, že pracovník príde k dopravnému značeniu, kde načíta dopravnú značku s QR kódom danej oblasti. Systém podľa polohy skontroluje správnosť dopravného značenia. Pracovník následne kamerou prečíta evidenčne čísla vozidiel parkujúcich v danej oblasti. Systém mu vráti informáciu o tom, či vozidlo parkuje oprávnene alebo nie. Ak nie, tak k akému priestupku došlo. Napríklad či len parkuje dlhšie ako má, alebo parkuje od začiatku bez zaplatenia, prípadne či ide o notorického porušovateľa a v odôvodnených prípadoch systém mu sám odporučí inštaláciu zádržného zariadenia. U registrovaných a neproblémových vozidiel bude pokuta poslaná elektronicky. U neregistrovaných vozidiel alebo problémových vozidiel, bude pokuta uložená na mieste a bude vytlačená na externej tlačiarni k PDA alebo tabletu, respektíve riešená systémom objektívnej zodpovednosti.

Ekonomika:
Najviac všetkých zaujíma komu pôjdu tržby z parkovaného. Okrem parkovania pomocou papierových parkovacích lístkov, a niektorých nevyznačených parkovacích miest v zóne, systém presne vie aká suma pripadá jednotlivým vlastníkom spoplatnených parkovacích miest, presne vie koľko sa vybralo pre mesto na konkrétnych cestách 1. a 2. triedy, na konkrétnych parkoviskách mesta, koľko sa vybralo pre každú mestskú časť za parkovanie na cestách 3. a 4. triedy a kolo na parkoviskách mestských časti. Taktiež sa presne vie koľko sa vybralo na parkoviskách iných subjekov. Preto tieto peniaze pôjdu adresne. Tam kde sa presne nevie, kde sa parkovalo a v akom množstve, alebo u príjmov z pokút, tam dôjde k rozdeľovaniu tržieb  podľa pomeru parkovacích miest medzi subjekty danej oblasti. Náklady na centrálny informačný systém a výkony mestskej polície sa budú znášať percentom z tržieb, ostatné náklady si bude hradiť každá mestská časť samostatne. Kam pôjdu peniaze z mesta a mestských častí ďalej, o tom tiež rozhodnú politici, ale prednostne by mali ísť na riešenie statickej dopravy.

Riziká:
Najväčším rizikom je to, že niektoré mestské časti svoje komunikácie nevypovedateľne prenajmú inej organizácii a na území mesta nebude jeden systém parkovania ale viacero. Už teraz sú napríklad v Starom Meste dva systémy a od budúceho mesiaca budú tri. Potom zahraniční návštevníci nechápu, že zaplatili a aj tak ich odtiahli.

Postup realizácie:
Ak bude dopravná politika schválená, tak mesto musí rozšíriť mestský informačný systém o potrebné databázy, vrstvy v mape a interfejsi. K tomu bude potrebné vybrať externého dodávateľa, ktorý dodá informačný systém podľa požiadaviek, vrátane zabezpečenia internetových a SMS platieb. Dodá PDA, tablety, prenosné tlačiarne atd. a bude informačný systém prevádzkovať. Mesto a mestské časti si zaškolia ľudí, a tí zadefinujú do systému parkovacie oblasti, časy a ceny. Po schválení VZN o cenách sa zrealizuje dopravné značenie aspoň na jednej ulici a vtedy systém začne reálne fungovať. Potom sa môžu pridávať dalšie parkovacie miesta, hoci aj po jednom parkovacom boxe.

Záver:
Dopravná politika parkovania najmä princíp fungovania systému, spôsoby platieb, postupy vykonávania kontrol, variabilita možností dopravného značenia, je navrhnutá zmysluplne. Cenové hladiny za parkovanie na cestách prvej až štvrtej triedy, ako aj na parkoviskách pri domoch, sú v rukách mesta a mestských častí, čiže sú v rukách politikov. Preto som sám zvedavý čo sa pri hlasovaní zmení a ako celý systém zrealizujú úradníci mesta a mestských časti.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SVET

Španielska polícia zastavila druhý útok, zabila päť útočníkov

O útok sa pokúsili v pobrežnom mestečku Cambrils južne od Barcelony.

SVET

Teroristi zaútočili v Barcelone, zahynulo najmenej 13 ľudí

Dodávka vrazila do davu ľudí v centre mesta. K útoku sa prihlásil Islamský štát.


Už ste čítali?