Som sklamaný z návrhu VZN o parkovaní

Autor: Jozef Drahovský | 7.11.2016 o 0:01 | (upravené 7.11.2016 o 8:26) Karma článku: 11,75 | Prečítané:  7322x

Celomestské VZN o parkovaní v Bratislave sa snažili presadiť dvaja primátori. Prvému sa to nepodarilo pre deštruktívne zásahy svojho vlastného administratívneho aparátu a druhý podľa mňa skončí tiež na rovnakej prekážke.

Prvým primátorom, ktorý sa pokúšal vytvoriť VZN (Všeobecné Záväzné Nariadenie) o parkovaní bol doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc., ktorý zriadil svoj poradný orgán - komisiu pre dopravnú politiku parkovania z asi 20 ľudí,  ktorá vytvorila zmysluplný spôsob riešenia parkovania tak, aby vyhovoval všetkým zúčastneným z mestských časí, vypracovala text podkladu textu VZN. Lenže finálne znenie VZN, ktoré vygenerovala administratíva, bolo vo veľmi výraznom rozpore voči tomu, čo sa dohodlo a tak v mestskom zastupiteľstve nezahlasovali zaň ani poslanci, ktorý pôvodný návrh tvorili. Jednoducho administratívni pracovníci mali väčšie slovo ako primátor a z rozumného návrhu spravili neprijateľný paškvil. Primátor si to nevšimol a upozornenia bral na ľahkú váhu.  (Viac v článku z tej doby: http://drahovsky.blog.sme.sk/c/347793/Parkovacia-politika-Bratislavy-k-30012014.html)

Druhým primátorom, ktorý sa práve teraz pokúša vytvoriť VZN o parkovaní je JUDr. Ivo Nesrovnal, ktorí ide na to inak. Nevytvoril veľkú komisiu ako predchodca, kde dlho trvalo na niečom sa dohodnúť i keď na druhej strane, ak sa dohodlo, tak to malo veľkú podporu, ale vytvoril málo početný pracovný tím. Rokoval som s týmito pracovníkmi a môžem povedať, že sú schopní a pokrokoví.  Dlho sme spolu sedeli a odovzdal som im všetky skúsenosti z predchádzajúcej komisie, vysvetlil všetky možnosti ako sa dá parkovanie riešiť z pohľadu zákona o cestnej premávke,  dobré aj zlé skúsenosti zo zahraničia, aké sú možnosti modelu financovania a aké sú možnosti informačných systémov, bez ktorých sa parkovanie v dnešnej dobe efektívne riešiť nedá.

Preto, keď som si prečítal terajšie znenie návrhu VZN, ku ktorému je možné dať pripomienky do dnes 7.11.2016, tak som zostal veľmi sklamaný.

http://www.bratislava.sk/navrh-vzn-o-docasnom-parkovani-motorovych-vozidiel/d-11052300http://www.bratislava.sk/navrh-vzn-o-docasnom-parkovani-motorovych-vozidiel/d-11052300 (www.bratislava.sk)

Je pravda, že terajší text je o niečo prehľadnejší a obsahuje niektoré pokrokovejšie veci, ale rukopis je obdobný ako u toho z pred niekoľkých rokov.

Keď som telefonoval  s jedným pracovníkom primátorovho tímu, tak mi povedal, že sa snažili použiť všetko, čo som im odporučil, ale neprešlo to cez právne a ďalšie oddelenia magistrátu.

Po analýze terajšieho návrh VZN v znení pre schvaľovanie na zastupiteľstve, mi je zrejmé, že bol zdegradovaný do neprijateľnej formy, tak ako návrh pred niekoľkými rokmi. Pritom úspech parkovacej politiky záleží na detailoch, ešte raz úspech parkovacej politiky záleží na detailoch a práve tie boli z návrhu vypustené!

Všeobecná analýza návrhu VZN:
VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel atd., ktoré má isť na hlasovanie Mestského zastupiteľstva má nasledovnú štruktúru:
§ 1 Úvodné ustanovenia
§ 2 Zóny dočasného parkovania a podmienky dočasného parkovania
§ 3 Výška úhrady za dočasné parkovanie
§ 4 Spôsob platenia úhrady a spôsob preukázania jej zaplatenia
§ 5 Kontrolná činnosť
§ 6 Sankcie
§ 7 Účinnosť
Príloha č. 1 Vymedzené úseky miestnych komunikácií pre dočasné parkovanie motorových vozidiel
Príloha č. 2 Kódy zón dočasného parkovania

Už zo všeobecnej analýzy návrhu VZN mám nasledujúce základné pripomienky:

Prvá pripomienka je k názvu a obsahu paragrafu 2. Podľa mňa by mal skorej znieť „Spôsoby a podmienky dočasného parkovania“ a nie zóny dočasného parkovania, lebo to inklinuje k výkladu, že sa budú riešiť len tie časti komunikácií, ktoré sú označené značkou zóna a že je len jeden jediný spôsob v akom režime môžu jednotlivé mestské časti riešiť parkovanie.

Druhá pripomienka sa týka paragrafu 3, kde je síce popísaná výška úhrady za parkovanie, ale nie je ani orientačne určené, kto bude príjemcom tržieb za rezidentské a abonentské karty a tržby zo samotného parkovania a aké maximálne percento nákladov si môže prevádzkovateľ odrátať pre svoju réžiu. Čiže chýba finančný model a akákoľvek čo len zmienka o použití takto získaných prostriedkov.

Tretia pripomienka je k prílohe číslo 1 v ktorej sú vymenované mestské časti s konkrétnym zoznamom ulíc, na ktorých začne platiť nový parkovací režim po nadobudnutí účinnosti toho VZN. Je to veľmi nešťastný postup, lebo keď hociktorá mestská časť bude potrebovať nejakú ulicu alebo parkovisko do tohto režimu pridať alebo z neho vypustiť, tak bude jej to musieť odsúhlasiť mestské zastupiteľstvo, t.j. ostatné mestské časti, čo je časovo aj organizačne veľmi náročné, neefektívne a neodôvodnené. Odporúčam prílohu 1 nahradiť len konštatovaním, že zoznam komunikácií a parkovísk, na ktorých platí parkovací režim podľa toho VZN je len orientačný a záväzný určuje a zverejňuje príslušná mestská časť vo svojom VZN.

Štvrtá pripomienka sa týka spôsobu informovania obyvateľov, návštevníkov mesta, ale aj predstaviteľov jednotlivých mestských časti. Je predkladaný len návrh VZN mesta.  Chýbajú materiály bez ktorých nie je možné si spraviť ucelenú predstavu o samotnom riešení parkovania. Na to, aby návrh získal širokú podporu, čím myslím podporu od obyvateľov a návštevníkov mesta, mestských častí  je potrebné odrazu predložiť:

  1. VZN mesta – to jediné je teraz predložené.
  2. Vzorové VZN pre mestské časti.
  3. Povinnosti pre prevádzkovateľov parkovania na úrovni mesta a aj mestských častí vrátane technického popisu fungovania systému a vzorov dopravného značenia.
  4. Prevádzkový poriadok s pokynmi pre vodičov od rezidentov, cez abonentov, návštevníkov až po  vodičov najrôznejších služieb, ktorý počas výkonu práce potrebujú v danej lokalite zaparkovať, vrátane vzorových spôsobov platieb podľa dopravného značenia.
  5. Ekonomický model fungovania systému parkovania, vrátane použitia takto získaných finančných prostriedkov.

Keďže sa všetkým občanom aj poslancom predkladá len VZN mesta, v ktorom sú len čiastočné informácie o systéme parkovania, tak niet divu, že viacerí z nich sa vyjadrili v zmysle, že zrejme  pôjde o jeden z ďalších podvodov na občanoch.

Už som písal, že úspech parkovacieho systému záleží práve na detailoch, ktoré v tomto prípade zostali utajené a dajú sa zrealizovať všelijako, preto nedokážem potvrdiť a ani vyvrátiť názor tých, ktorí si myslia, že pôjde o ďalší podvod na občanoch.

 

Detailná analýza návrhu VZN:
Text som prevzal z pdf na http://www.bratislava.sk/navrh-vzn-o-docasnom-parkovani-motorovych-vozidiel/d-11052300 spôsobom copy/paste bez formátovania. Modrou farbou je originálny text, červenou je môj komentár, zelenou je mnou navrhnutý text.

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č ...../ 2016 z........ 2016

(len pre informáciu, číslo nie je, lebo sa prideľuje až po schválení a to poradovým spôsobom)

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo:

§ 1 Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky dočasného parkovania na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), určuje spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, minimálnu a maximálnu výšku úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a preukázania jej zaplatenia.

(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) dočasným parkovaním - parkovanie motorových vozidiel kategórií M1 (motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na prepravu osôb), N1 (motorové vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg) a L (motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky)1), na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií,

( text „miestnych komunikácií“ by som vypustil, lebo toto VZN nebude môcť riešiť ak komunikácia alebo parkovisko bude v inej kategórii ako miestnej. Napríklad: cesty I., II. a III. triedy, účelových komunikácií na ktorých je významné množstvo parkovacích možností a aj sa využívajú. Viď zákon 8/2009 Z.z. kde je v § 2 Vymedzenie základných pojmov (1) Cestnou premávkou na účely tohto zákona sa rozumie užívanie diaľnic, ciest, miestnych komunikácií a účelových komunikácií) (ďalej len „cesta“) vodičmi vozidiel a chodcami.)

b) zónou dočasného parkovania - vymedzené úseky miestnych komunikácií podľa § 2 ods. 2 tohto nariadenia,

c) rezidentom - fyzická osoba, ktorá je držiteľom vodičského preukazu, má trvalý pobyt v hlavnom meste a je držiteľom motorového vozidla2) vyššie uvedených kategórií alebo má motorové vozidlo evidované na svoju živnosť, alebo užíva motorové vozidlo právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá je jeho zamestnávateľom a zamestnávateľ mu umožňuje používať motorové vozidlo aj na súkromné účely, alebo užíva vozidlo právnickej osoby, ktorej je štatutárom, alebo má v prenájme motorové vozidlo, ktoré je vo vlastníctve právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej na prenájom motorových vozidiel,

(voči predchádzajúcemu návrhu už nie je diskriminácia ak autopožičovňu vlastní fyzická osoba, ale text by som poprehadzoval podľa dôležitosti nasledovne: rezidentom – fyzická osoba, ktorá je z hľadiska mestských daní rezidentom, majúca trvalý pobyt v hlavnom meste, je držiteľom vodičského preukazu a súčasne je držiteľom motorového vozidla2) vyššie uvedených kategórií alebo má motorové vozidlo evidované na svoju živnosť, alebo užíva motorové vozidlo právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá je jeho zamestnávateľom a zamestnávateľ mu umožňuje používať motorové vozidlo aj na súkromné účely, alebo užíva vozidlo právnickej osoby, ktorej je štatutárom, alebo má v prenájme motorové vozidlo, ktoré je vo vlastníctve právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej na prenájom motorových vozidiel,)

d) abonentom - fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt v príslušnej zóne, alebo fyzická osoba – podnikateľ3), ktorá má miesto podnikania alebo prevádzku v príslušnej zóne alebo právnická osoba – podnikateľ3), ktorá má sídlo alebo prevádzku v príslušnej zóne,

e) prevádzkovateľom parkovania:
1. hlavné mesto alebo mestská časť, alebo,
2. právnická osoba hlavným mestom alebo mestskou časťou na tento účel založená alebo zriadená, alebo
3. hlavným mestom alebo mestskou časťou poverená právnická osoba,

f) rezidentskou parkovacou kartou - virtuálna parkovacia karta, ktorá umožňuje rezidentovi dočasné parkovanie motorového vozidla s evidenčným číslom, ku ktorému je karta priradená, po dobu platnosti uvedenej v potvrdení o úhrade. Kartu vydá na základe žiadosti príslušný prevádzkovateľ parkovania. Dĺžka platnosti rezidentskej parkovacej karty je najviac 1 rok.

g) abonentskou parkovacou kartou - virtuálna parkovacia karta, ktorá umožňuje abonentovi dočasné parkovanie motorového vozidla s evidenčným číslom, ku ktorému je karta priradená, po dobu platnosti uvedenej v potvrdení o úhrade, v zóne, pre ktorú je karta vydaná. Kartu vydá na základe žiadosti príslušný prevádzkovateľ parkovania. Dĺžka platnosti abonentskej parkovacej karty je najviac 1 rok.

(3) Na účely tohto nariadenia sa preukazuje:

a) trvalý pobyt fyzickej osoby predložením dokladu totožnosti,

b) vzťah k motorovému vozidlu uvedenému v ods. 2 písm. a) predložením dokladu, že žiadateľ je držiteľom motorového vozidla (osvedčenie o evidencii motorového vozidla) alebo má motorové vozidlo evidované na svoju živnosť (osvedčenie o evidencii motorového vozidla a výpis zo živnostenského registra), alebo užíva motorové vozidlo právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá je jeho zamestnávateľom a zamestnávateľ mu umožňuje používať motorové vozidlo aj na súkromné účely (osvedčenie o evidencii motorového vozidla a zmluvný vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom o užívaní vozidla na súkromné účely), alebo užíva vozidlo právnickej osoby, ktorej je štatutárom (osvedčenie o evidencii motorového vozidla a výpis z obchodného registra), alebo má v prenájme motorové vozidlo, ktoré je vo vlastníctve právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej na prenájom motorových vozidiel (osvedčenie o evidencii motorového vozidla a zmluva medzi osobou oprávnenou na prenájom motorových vozidiel a žiadateľom).

§ 2 Zóny dočasného parkovania a podmienky dočasného parkovania
(zmeniť text na:§ 2 Spôsoby a podmienky dočasného parkovania)

(1) Úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel sú ustanovené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

(Úplne zle. Vodič sa má v prvom rade riadiť pravidlami cestnej premávky a nie textom VZN, ktoré navyše neuvažuje s inými spôsobmi parkovania.

Parkovanie je možné riešiť len týmito 4 spôsobmi.

IP 12 - Parkovanie voľné. Ideálny stav, keby predstavitelia miest rozmýšľali a pri výstavbe dali podmienku vytvorenia dostatočných parkovacích kapacít a vytvorené parkovacia kapacity nepodstúpili niekomu inému.

IP 16 - Rezervované parkovanie pre konkrétne vozidlo alebo konkrétny parkovací preukaz po konkrétnu dobu. V ostatnom čase je parkovanie voľné. Tento spôsob rozumne používajú len niektoré mestské časti ako napríklad Karlova Ves, ktorá vyhradzuje parkovanie len na noc. Napríklad Dúbravka vyhradzuje parkovanie na 24 hodím a v takom prípade treba dvojnásobok parkovacích kapacít. Lebo inak, si cez deň  vodičiparkujú na voľných miestach navzájom.

IP 17a - Platené parkovanie, to je systém ktorým sa zaoberá toto VZN. Parkovať môžu všetci, ak zaplatia, ale cenou sú motivovaní, aby parkovanie si riešili inak. Rezidenti a abonenti majú paušálny parkovací lístok.

IP 17b -Regulované parkovanie so symbolom parkovacích hodín. Keď vodič zaparkuje, tak na parkovacích hodinách / parkovacom kotúči za čelným sklom svojho vozidla si nastaví čas príjazdu a parkovať môže po dobu uvedenej na dodatkovej tabuľke. Potom je povinný z daného parkovacieho miesta odísť a vrátiť sa naň môže až ďalší deň. Rezidenti a abonenti majú paušálny parkovací lístok a parkujú bez parkovacích hodín. Kontrola sa vykonáva tak, že parkovacia polícia v pravidelnom cykle fotografuje evidenčné čísla vozidiel a keď vozidlo nemá rezidentské / abonentské povolenie odfotografuje aj parkovacie hodiny za čelným sklom a systém automaticky vyhodnotí (ne)legálnosť parkovania. Tento spôsob sa používa všade tam, kde nie je potrebné vyberať peniaze za parkovanie. Napríklad úspešne sa používa vo Švajčiarsku, kde v závislosti od kantonu umožňuje parkovať 2,5 alebo 3,5 hodín nerezidentom - čím majú vyriešená krátkodobé parkovanie pre návštevy.
Na Slovensku toto značenie používa málokto, ale zato Staré mesto ho dokázalo zneužiť tak, že pre nerezidentov určilo parkovanie po dobu nula sekúnd z čoho vznikajú nedorozumenia najmä u cudzincov, ktorí takýto spôsob parkovania poznajú už dávno. Čiže Staré mesto nemalo použiť značku IP 17b ale IP 16. alebo povoliť aspoň jednu hodinu parkovania na základe parkovacích hodín. Viac v článku:http://drahovsky.blog.sme.sk/c/368919/zneuzivanie-dopravneho-znacenia-a-podnet-na-prokuraturu.html

Viem, že niektorí si myslia, že pri domoch nemá nikto okrem domácich parkovať a treba takéto parkovanie zakázať a cudzie auto ihneď odtiahnuť. Lenže si neuvedomujú, že aj im môže prísť návšteva, alebo čo je horšie zdravotná služba, ktorá sa stará o starých, chorých a nevládnych ľudí a nosí im jesť a berie oblečenie do práčovne. Zatiaľ čo takéto organizácie poskytujú verejnoprospešné služby, tak na ich autá striehnu odťahovacie služby, aby im auto počas 5 až  10 minút urýchlene odtiahli. 
Aj v Prahe v modrej zóne museli umožniť parkovať iným. Stačí, ak vám doma praskne vodovodný rozvod kúrenia a zaplavuje byt. Tak veľmi rád zaplatíte aj oných maximálnych 5 Euro na hodinu parkovania pri vašom dome, aby vám haváriu odstránili. Lenže pri zákaze sa určite nájde nejaký sused, ktorý zavolá odťahovaciu službu, ktorá naloží servisné auto a pôjde s ním preč a ani nevšimnú, že idú z neho nejaké dve hadice, ktoré odrežú alebo pri odjazde odtrhnú.
Oni nemajú vedomosti na to, aby ich napadlo i keď servisné auto je označené príslušným symbolom, že ide o vysokotlaké hadice, v ktorých je acetylén a kyslík, ktorý používa servisný technik vo vašom byte pri zváraní prasknutého potrubia. Toto nie je teória, ale reálna situácia, ktorá sa stala, našťastie k výbuchu fliaš nedošlo.

Preto treba vždy mať systém vymyslený  tak, aby pri každom dome mohli zaparkovať služby a návštevy s nákladom i keď za vysokú cenu, ktorá odradí všetkých ostatných.

Preto  text by som zmenil nasledovne: Úseky komunikácií a parkovísk a prípadne aj zóny, ktoré mestská časť rieši spoplatnením parkovania podľa toho VZN sú označené dopravným značení IP 17a prípadne IP 27a s dodatkovou tabuľkou s identifikačným číslom podľa prílohy číslo 2 a cenou za hodinu parkovania, pripadne rôznych časových období cenou za každé obdobie a aspoň s odkazom na spôsob platenia za parkovanie, v  súlade so zákonom o cestnej premávke 8/2009 Z.z.)

(2) Ustanovené úseky miestnych komunikácií zaradí príslušná mestská časť hlavného mesta do zón dočasného parkovania všeobecne záväzným nariadením mestskej časti. Kódy zón musia zodpovedať prílohe č. 2 tohto nariadenia. 4)

(navrhujem text zmeniť nasledovne:Mestská časť vedie evidenciu úsekov komunikácii a parkovísk aj samostatných parkovacích miest, na ktorých chce, aby platil režim parkovania poľa toho VZN. O fyzickom zavedení režimu parkovania rozhoduje osadenie dopravného značenia, ktoré musí byť v súlade so zákonom o cestnej premávke 8/2009 Z.z.)

 (3) V zónach je možné parkovať len na miestach označených určeným vodorovným a zvislým dopravným značením.

( znova tá istá chyba ako v minulosti. VZN týmto zakazuje parkovať tam, kde nie je vodorovné dopravné značenie.  Je samozrejmé, že keď správca komunikácie vyznačuje parkovanie, tak má zrealizovať zvislé aj vodorovné značenie, ale nedá sa to všade. Napríklad keď bude schválené nezmenené textové znenie a do takéhoto režimu bude zahrnutá aj ulica Jána Poničana v Devínskej Novej Vsi,  tak sa nebude môcť parkovať napríklad na takýchto prírode šetrnejších parkovacích státiach na zatrávňovacích tvárniciach.

 

Ak by sme hovorili nie o zónach podla toho VZN, ale zónach podľa zákona 8/2009 Z.z. v znení vykonávacej vyhlášky 9/2009 Z.z. tak sa do tá riešiť nasledovne:

Možnosť 1 a 2 sú z hadiska predpisov rovnocenné, nakoľko vyhláška pre územie medzi zónovými značkami  27a začiatok  a 27b koniec určuje, že státie vozidiel je dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitého symbolu príslušnej značky a spresňujúcich údajov. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom území stáť zakázané. Dodatočné zdôraznenie zákazu státia nie je síce nutné, ale v prípade opakujúcich sa problémov ho odporúčam uviesť.

Možnosť 3 predstavuje riešenie napríklad pre Devínsku Novú Ves, kde na základe spresňujúcich údajov je státie na zatrávňovacích tvárniciach povolené aj bez maľovania trávy nabielo.

Možnosť 4 je príklad spoplatnenia nevyznačených miest inou sadzbou. Nevyznačené miesta by mali byť spoplatnené vyššou sadzbou ako vyznačené, aby sa prednostne používal tie miesta, kde je parkovanie prijateľnejšie.)

Preto navrhujem textzmeniť na:V zónach je možné parkovať len v súlade s príslušným dopravným značením zákona o cestnej premávke. 8/2009 Z.z. a súvisiacich predpisov.

(4) Rezident môže požiadať o vydanie rezidentskej parkovacej karty. Rezidentská parkovacia karta bude vydaná iba rezidentovi.

(podľa mňa žijeme v demokracii a hoci kto môže požiadať hocikoho o hocičo, zatiaľ žiaden zákon neobmedzuje právo ľudí si podať žiadosť. Na druhej strane je zrejme, že vyhovené bude len tomu kto spĺňa podmienky. Čiže text by som upravil na:Rezidentská parkovacia karta bude vydaná iba rezidentovi a to na základe jeho žiadosti a po preukázaní všetkých náležitostí v zmysle tohto VZN.)

(5) Rezidentovi, ktorému bola uložená pokuta v blokovom konaní za porušenie tohto nariadenia alebo v priestupkovom konaní za porušenie zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“)5) v súvislosti s parkovaním na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií, bude rezidentská parkovacia karta vydaná až po úhrade uloženej pokuty.

(6) Rezidentovi možno vydať rezidentskú parkovaciu kartu s určením zóny, v ktorej má rezident trvalý pobyt, alebo rezidentskú kartu bez určenia zóny. Na jedno vozidlo bude vydaná iba jedna rezidentská parkovacia karta.

(7) Rezidentská parkovacia karta s určením zóny umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla s evidenčným číslom, ku ktorému je karta priradená:
a) bez ďalších poplatkov v zóne, pre ktorú je karta vydaná,
b) so zľavou 50 % z úhrady stanovenej pre ostatných vodičov (nerezidentov) mimo zóny, pre ktorú je karta vydaná; toto ustanovenie neplatí tam, kde je dopravným značením povolená maximálna doba státia 2 hodiny alebo menej.

(nie je prípustné dvojité stanovenie cien ani takto súvisiace kategorizovanie vodičov na vyvolení a ostatní. Rozpoznávanie či sa poskytuje alebo neposkytuje zľava, formou maximálnej doby povoleného státia je nešťastné, navyše blokuje možnosť, že do takéhoto systému ponúkne niekto zaradiť svoje parkovacie státia. Čo sa deje v niektorých mestách v zahraničí. Ďalej niektoré mestské časti už dávnejšie avizovali, že odmietajú poskytnúť 50% zľavu, čo môže byť dôvod neprijatia tohto VZN. Iné mestské časti  sú ochotné poskytnúť aj vyššiu, ale recipročne uznávanú zľavu, preto navrhujem nasledovnú zmenu textu:

b) so zľavou podľa VZN príslušnej mestskej časti. Výška zľavy sa na dopravnom znační neuvádza, ale uvádza ju príslušná mestská časť vo svojom VZN a v elektronickej forme s tým, že uvedie, na ktorých zónach je aká a pre koho. Zľavu uplatňuje elektronický systém parkovania automaticky podľa evidenčného čísla vozidla.)

(8) Rezidentská parkovacia karta bez určenia zóny umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla s evidenčným číslom, ku ktorému je karta priradená, so zľavou 50 % z úhrady stanovenej pre ostatných vodičov (nerezidentov); toto ustanovenie neplatí tam, kde je dopravným značením povolená maximálna doba státia 2 hodiny alebo menej.

(tu treba tú istú úpravu ako v predchádzajúcom bode:so zľavou podľa VZN príslušnej mestskej časti. Výška zľavy sa na dopravnom znační neuvádza, ale uvádza ju príslušná mestská časť vo svojom VZN a v elektronickej forme s tým, že uvedie na ktorých zónach je aká a pre koho. Zľavu uplatňuje elektronický systém parkovania automaticky podľa evidenčného čísla vozidla.)

(9) Maximálny počet rezidentských parkovacích kariet vydaných pre jedného rezidenta ustanoví príslušná mestská časť hlavného mesta všeobecne záväzným nariadením mestskej časti.

(Rezident, čo je vyššie definované ako jedna fyzická osoba môže mať len jednu rezidentskú kartu. Zrejme bolo myslené na byt, rodinný dom alebo domácnosť, vtedy by mal byť text nasledovný:Maximálny počet rezidentských parkovacích kariet vydaných na jeden byt, rodinný dom alebo domácnosť ustanoví príslušná mestská časť hlavného mesta VZN mestskej časti.)

(10) Platnosť rezidentskej parkovacej karty vystavenej mestskou časťou zaniká zmenou trvalého pobytu rezidenta s výnimkou zmeny trvalého pobytu v rámci zóny.

(zabudlo sa na úmrtie rezidenta,  preto text by som zmenil nasledovne.Platnosť rezidentskej parkovacej karty vystavenej mestskou časťou zaniká v nasledujúci deň po tom čo rezident zmení trvalý pobyt do inej zóny alebo do 3 pracovných dní, keď rezident zomrie, ktoré sú určené na vybavenie novej rezidentskej  karty pre niekoho z pozostalých.)

(11) Rezident s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorá nemá vymedzené úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel v prílohe č. 1 tohto nariadenia, môže požiadať hlavné mesto o vydanie rezidentskej parkovacej karty bez určenia zóny. V tomto prípade vydá hlavné mesto jednému rezidentovi najviac jednu parkovaciu kartu. Platnosť karty vydanej podľa tohto odseku zaniká vydaním karty podľa ods. 6 alebo zmenou trvalého pobytu mimo územie hlavného mesta.

(prečo vymedzené úseky, čiže aspoň dva? Navrhujem nasledovný text:Rezident s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorá nemá príslušné VZN, môže požiadať hlavné mesto o vydanie rezidentskej parkovacej karty bez určenia zóny. Platnosť karty vydanej podľa tohto odseku zaniká vydaním karty podľa ods. 6 alebo zmenou trvalého pobytu mimo územie hlavného mesta.)

(12) Uložením pokuty rezidentovi v blokovom konaní za porušenie tohto nariadenia alebo v priestupkovom konaní za porušenie zákona o cestnej premávke5) v súvislosti s parkovaním na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií rezident stráca nárok na zľavu z úhrady stanovenej pre ostatných vodičov (nerezidentov) podľa ods. 7 a ods. 8 až do úhrady uloženej pokuty.

(13) Abonentská parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla s evidenčným číslom, ku ktorému je karta priradená, bez ďalších poplatkov v zóne, pre ktorú je karta vydaná. Podmienky pre vydanie abonentskej parkovacej karty ustanoví príslušná mestská časť hlavného mesta všeobecne záväzným nariadením mestskej časti.

(14) Platnosť abonentskej parkovacej karty fyzickej osoby – podnikateľa zaniká zmenou miesta podnikania alebo prevádzky s výnimkou zmeny v rámci zóny. Platnosť abonentskej parkovacej právnickej osoby – podnikateľa zaniká zmenou sídla alebo prevádzky s výnimkou zmeny v rámci zóny.

(15) Abonentovi, ktorému bola uložená pokuta v blokovom konaní za porušenie tohto nariadenia alebo v priestupkovom konaní za porušenie zákona o cestnej premávke5) v súvislosti s parkovaním na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií, bude abonentská parkovacia karta vydaná až po úhrade uloženej pokuty.

§ 3 Výška úhrady za dočasné parkovanie
(1) Za dočasné parkovanie v zónach sa v mestských častiach hlavného mesta určuje počas doby spoplatnenia výška úhrady minimálne 0,20 – maximálne 5 eur/hod. Výšku úhrady v zóne ustanoví príslušná mestská časť hlavného mesta všeobecne záväzným nariadením mestskej časti.4)

(Prečo je stanovená minimálna výška úhrady? Veď sú známe oblasti, kde je dopyt po parkovaní len cez pracovný deň a iné len cez noc a je to riešiteľné tým, že budú dve sadzby v závislosti na čase, pričom jedna môže byť aj nulová i keď je na nulovú sadzbu hľadieť ako na dobu mimo spoplatnenia. Napríklad vysokou sadzbou na noc sa rieši to, aby v obývaných oblastiach neparkovali nerezidenti, ale v prípade potreby im nebola upretá možnosť zaparkovať. Preto by som text upravil nasledovne:

 (1) Za dočasné parkovanie v zónach sa v mestských častiach hlavného mesta určuje počas doby spoplatnenia výška úhrady minimálne 0,20 – maximálne 5 eur/hod. Výšku úhrady v zóne ustanoví príslušná mestská časť pre konkrétnu zónu a zverejní ho v príslušnom VZN a aj na dopravnom značení s tým, že môže byť rozdielna cena v časte, pracovných a nepracovných dňoch, alebo určený aj nespoplatnený čas, podľa záujmu o parkovanie.)

(2) Za rezidentskú parkovaciu kartu s vyznačením zóny pre prvé vozidlo sa určuje výška úhrady minimálne 20 – maximálne 100 eur/rok. Výšku úhrady ustanoví príslušná mestská časť hlavného mesta všeobecne záväzným nariadením mestskej časti.4)

(3) Za rezidentskú parkovaciu kartu s určením zóny pre každé ďalšie vozidlo sa určuje úhrada vo výške minimálne 1-násobku – maximálne 50-násobku úhrady za rezidentskú parkovaciu kartu s určením zóny pre prvé vozidlo. Výšku úhrady ustanoví príslušná mestská časť hlavného mesta všeobecne záväzným nariadením mestskej časti.4)

(4) Za rezidentskú parkovaciu kartu bez určenia zóny sa určuje úhrada vo výške minimálne 10 – maximálne 30 eur/rok. Výšku úhrady ustanoví príslušná mestská časť hlavného mesta všeobecne záväzným nariadením mestskej časti.4)

(5) Za rezidentskú parkovaciu kartu bez určenia zóny vydanú podľa § 2 ods. 11 sa určuje úhrada vo výške 20 eur/rok.

(6) Za abonentskú parkovaciu kartu sa určuje úhrada vo výške minimálne 5-násobku –maximálne 50-násobku úhrady za rezidentskú parkovaciu kartu pre prvé vozidlo v danej zóne. Výšku úhrady ustanoví príslušná mestská časť hlavného mesta všeobecne záväzným nariadením mestskej časti.4)

(7) Úhrada sa neplatí na miestach vyhradených pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím za dočasné parkovanie motorového vozidla prepravujúceho fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí. Vozidlo musí byť označené parkovacím preukazom podľa osobitného predpisu6).

§ 4 Spôsob platenia úhrady a spôsob preukázania jej zaplatenia

(1) Platiteľom úhrady za dočasné parkovanie je vodič alebo vlastník, prípadne držiteľ motorového vozidla.

(2) Platenie je možné realizovať:
a) zakúpením elektronického parkovacieho lístka,
b) zakúpením rezidentskej parkovacej karty s vyznačením príslušnej zóny,
c) zakúpením abonentskej parkovacej karty s vyznačením príslušnej zóny.

( Tu chýbajú nutné detaily o fungovaní elektronického parkovacieho lístka, ktoré vkladám ako prepracovaný bod 4.)

(3) Dokladom preukazujúcim zaplatenie úhrady za dočasné parkovanie motorového vozidla je:

a) potvrdenie o úhrade vydané parkomatom,
b) platný elektronický parkovací lístok,
c) platná rezidentská parkovacia karta s vyznačením príslušnej zóny,
d) platná abonentská parkovacia karta s vyznačením príslušnej zóny.

(4) Časovo nespotrebovaná časť úhrady za dočasné parkovanie sa platiteľovi úhrady nevracia.

( Z tohto ustanovenia a chýbajúcich detail o fungovaní elektronického parkovacieho lístka je cítiť veľký tlak lobistov. Elektronický parkovací lístok môže fungovať viacerými spôsobmi a degradovať ho len na jeden spôsob, je podľa mňa čisto záujmová aktivita lobistov.

Existujú dva rozdielne spôsoby a oba môžu fungovať súčasne.

Prvý spôsob je definovanie času státia vopred. Vodič zaplatí pred parkovaním sumu ľubovoľným spôsobom, napríklad SMS s pridanou hodnotou, parkovacím automatom, platbu kartou cez internet alebo aj aplikáciou v mobile. Dĺžka parkovania sa vypočíta zo zaplatenej sumy, ceny za hodinu parkovania a z vypočítania zľavy ak nejaká je. Vtedy sa nespotrebovaná časť úhrady nevracia, ale vodič môže vozidlo premiestniť v rámci totožnej zóny.  Ak v tomto čase si zakúpi ďalší elektronický parkovací lístok, tak sa mu nespotrebovaná suma presunie do nového parkovacieho lístka.
Tento systém je nepoužiteľný pre parkovania napríklad pre zdravotnú službu, ktorá roznáša obedy dôchodcom, alebo zásielkovú službu, ktorá roznáša zásielky až do bytu a potrebuje parkovať 5 maximálne 10 minút na jednom mieste. Tak isto je neefektívny, ak si niekto ide prevziať list na poštu a parkovať bude iba niekoľko minút.

Druhý spôsob je oznamovanie začiatku a konca parkovania. V tomto prípade musí byť vozidlo v systéme zaregistrované a zložená primeraná záloha. Vodič ľubovoľným elektronickým spôsobom oznámi začiatok parkovania a identifikáciu miesta parkovania a potom koniec parkovania. Môže to byť aplikácia v mobile, obyčajní SMS, vyplnenie formuláru na internete.  Systém vypočíta sumu za parkovanie s presnosťou na minúty alebo aj sekundy, pričom zahrnie aj zľavu ak nejaká je a sumu si stiahne zo zálohy.

V oboch prípadoch systém musí umožňovať stiahnutie/vytlačenie  daňového dokladu za jednotlivé parkovanie alebo za celý mesiac.

Preto by som text upravil nasledovne:

(4) Elektronicky parkovací lístok funguje v dvoch režimoch, pričom je na vodičovi aký režim si kedy zvolí.

a) Režim definovanie času státia vopred. Vodič zaplatí pred parkovaním sumu ľubovoľným spôsobom, napríklad SMS s pridanou hodnotou, parkovacím automatom, platbu kartou cez internet alebo aj aplikáciou v mobile, kde oznámi evidenčné číslo vozidla a miesto/zónu kde parkuje. Dĺžka zaplateného parkovania sa vypočíta zo zaplatenej sumy, ceny za hodinu parkovania a z vypočítania zľavy ak nejaká je. Vtedy sa nespotrebovaná časť úhrady nevracia, ale vodič môže vozidlo premiestniť v rámci totožnej zóny.  Ak v tomto čase si zakúpi ďalší elektronický parkovací lístok, tak sa mu nespotrebovaná suma presunie do nového parkovacieho lístka.

b) Režim oznamovania začiatku a konca parkovania. V tomto prípade musí byť vozidlo v systéme zaregistrované a zložená primeraná záloha. Vodič ľubovoľným elektronickým spôsobom oznámi začiatok parkovania a svoj kód pridelený pri registrácii, identifikáciu miesta/zóny parkovania. Po skončení parkovania zahlási ľubovoľným elektronickým spôsobom koniec parkovania. Môže to byť aplikácia v mobile, obyčajní SMS, vyplnenie formuláru na internete.  Systém vypočíta sumu za parkovanie s presnosťou na minúty alebo aj sekundy, pričom zahrnie aj zľavu ak nejaká je a výslednú sumu si stiahne zo zálohy.

(5) do mestského systému parkovania je možné zaradiť aj parkoviská rôznych fyzických a právnických osôb ak majú o takéto zaradenie záujem. Ich parkovisko bude označené samostatnou identifikáciou a rámci príslušnej mestskej časti s tým, že výťažok z príjmu za parkovanie očistený o režijne náklady bude v ich prospech.)

§ 5 Kontrolná činnosť
Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, poverení zamestnanci hlavného mesta a mestských častí a hlavným mestom a mestskými časťami poverené tretie strany.

§ 6 Sankcie
(1) Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy7) a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky. (2) Motorové vozidlo, ktoré parkuje v rozpore s týmto nariadením alebo so zákonom o cestnej premávke, môže byť odtiahnuté; technickú realizáciu odtiahnutia motorového vozidla môže hlavné mesto alebo mestská časť zabezpečiť prostredníctvom poverenej právnickej osoby.

(Určite by som nenahrával kšeft odťahovacím spoločnostiam, aby striehli a odťahovali vozidlá, ktoré netvoria prekážku a vodič si od nich odskočil na 5 minúť odovzdať dieťa do škôlky alebo došlo k nejakej poruche v komunikovaní zo systémom. Druhú vetu by som preto zmenil na:Motorové vozidlo, ktoré parkuje v rozpore s týmto nariadením alebo so zákonom o cestnej premávke, môže byť odtiahnuté jedine ak tvorí prekážku v cestnej premávke, alebo za dané vozidlo nie je zaplatená pokuta dlhšie ako 24 hodín.)

§ 7 Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť .........................
Ivo Nesrovnal
primátor

Odkazy pod čiarou:
1) Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4) Čl. 73 písm. zc) a čl. 74 písm. z) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov.
5) Napríklad § 25 ods. 1 písm. o) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) § 44 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. ..../2016
Vymedzené úseky miestnych komunikácií pre dočasné parkovanie motorových vozidiel

Kód zóny KV Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
Vymedzené úseky miestnych komunikácií – Adámiho, Baníkova, Beniakova, Borská, Botanická, Brodská, Cesta na Červený most, Cikkerova, Čárskeho, Čavojského, Devínska cesta, Dlhé diely I, Dlhé diely II, Dlhé diely III, Donnerova, Dúbravska cesta, Fadruszova, Ferdiša Kostku, Gabčíkova, Hájnická, Hany Meličkovej, Hlaváčikova, Hodálova, Hudecova, Ilkovičova, Iskerníková, Jamnického, Jána Stanislava, Janotova, Jurigovo nám., Karloveská, Kempelenova, Kolískova, Kresánkova, Kuklovská, Lackova, Ladislava Sáru, Levárska, Líščie údolie, Litovská, Ľudovíta Fullu, Lykovcová, Majerníkova, Matejkova, Mlynská dolina, Mokrohájska, Molecova, Most Lafranconi, Na Kampárke, Na Riviére, Na Sitine, Nábělkova, Nad Dunajom, Nad lúčkami, Nad ostrovom, Novackého, Pernecká, Pod brehmi, Pod lesom, Pod rovnicami, Pribišova, Púpavová, Pustá, Segnerova, Sekulská, Silvánska, Sološnická, Staré Grunty, Stoklasová, Stuhová, Suchohradská, Sumbalova, Svrčia, Šaštínska, Špieszova, Tilgnerova, Tománkova, Veternicová, Vretenová, Zohorská

(Ďalej pokračuje zoznam komunikácií  v jednotlivých mestských častiach - tento zoznam vypúšťam, ale môžete si ho pozrieť v originálnom návrhu [tu]. podla mňa by tento zoznam by mal byť len orientačný. Zaväzný by mala vydávať každá mestská časť individuálne preto navrhujem prvú vetu zmeniť nasledovne: Vymedzené úseky miestnych komunikácií pre dočasné parkovanie motorových vozidiel do doby kým si príslušná mestská časť nevydá prostredníctvom VZN mestskej časti svoj vlastný zoznam.)

Príloha č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. ..../2016
Kódy zón dočasného parkovania
Kód zóny parkovania pozostáva z dvojpísmenného označenia mestskej časti a číslice zóny.

 

kód zónymestská časťvzor kódu zóny
CUČunovoCU1
DEDevínDE1
DNDevínska Nová VesDN1
DUDúvravkaDU1
JAJarovceJA1
KVKarlova VesKV1
LALamačLA1
NMNové MestoNM1
PBPodunajské BiskupicePB1
PEPetržalkaPE1
RARačaRA1
RSRusovceRS1
RURužinovRU1
SMStaré MestoSM1
VAVajnory VA1
VRVrakuňaVR1
ZBZáhorská BystricaZB1

(tu by som nahradil len slovo číslic slovom čísla, aby by niektorá mestská časť potrebovala viac ako 9 zón. a preklep Dúvravka na Dúbravka. Návrh textu:Kód zóny parkovania pozostáva z dvojpísmenného označenia mestskej časti a čísla zóny.)

Záver:
Ak sa vám páči mestom predložený návrh VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia. Tak nemusíte robiť nič.

Ak sa vám na návrhu VZN niečo nepáči alebo máte lepšie riešenie, tak je potrebné ešte dnes, zrejme do konca pracovnej doby poslať svoje pripomienky v zmysle pokynov  http://www.bratislava.sk/navrh-vzn-o-docasnom-parkovani-motorovych-vozidiel/d-11052300

Ak sa vám páči moja analýza s komentármi, ktorú posielam mestu Bratislava ako svoje pripomienky k VZN, tak kliknite, že sa vám páči tento článok na tlačidlo: Zvýšte karmu.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Dobré ráno

Dobré ráno: Kičura nevie vysvetliť úplatky, ani zametanie stôp

Kajetán Kičura je vo väzbe od apríla.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Nie, demokracia nie je diskusia (komentár)

Vláda má plné právo prikázať očkovanie proti covidu.


Už ste čítali?