Zákon o cestnej premávke 8/2009 Z. z. a zmeny k prvému decembru 2019

Autor: Jozef Drahovský | 5.12.2019 o 14:36 | (upravené 5.12.2019 o 17:49) Karma článku: 10,02 | Prečítané:  13701x

Zákon o cestnej premávke 8/2009 Z. z. sa dotýka chodcov, cyklistov, vodičov, správcov komunikácií aj policajtov. Sme v období jeho intenzívnych zmien. Aktuálny stav bude v platnosti len 30 dní.

Platnosť posledných piatych noviel zákona o cestnej premávke 8/2009 Z. z.:

Novelaoddopočet dní platnosti
311/2016 Z. z.01.01.201719.05.2018503
106/2018 Z. z.20.05.201830.11.2019559
393/2009 Z. z.01.12.201931.12.201930
106/2018 Z. z.01.01.202031.03.202090
393/2009 Z. z.01.04.2020??.??.202?ťažko odhadnúť

 

Dnes prinášam výber z tých zmien, ktoré začali platiť od 01.12.2019.

§ 2 Vymedzenie základných pojmov
(2) Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie
f) chodcom účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, kolobežke bez pomocného motorčeka, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel, motocykel alebo kolobežku s pomocným motorčekom, alebo vedie zviera,

m) nemotorovým vozidlom prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily s výnimkou prípadov podľa písmena f), samovyvažovacie vozidlo,  kolobežka s pomocným motorčekom a bicykel vybavený pomocným motorčekom so zdvihovým objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 25 km ∙ h-1 alebo bicykel vybavený pomocným elektrickým motorčekom s trvalým menovitým výkonom do 0,25 kW, ktorého výkon sa progresívne znižuje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km ∙ h-1 alebo keď vodič prestane šliapať do pedálov,

Čiže ak jazdite na kolobežke s pomocným motorčekom, alebo na samovyvažovacom vozidle tak sa na vás vzťahujú práva a povinnosti cyklistov.

 

§ 4 Povinnosti vodiča
(2) Vodič nesmie
d)  viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme;  toto neplatí pre cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiaceho v obci a pre cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiaceho po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou,

Doteraz ste mohli jazdiť na elektrickej kolobežke bez obmedzenia na alkohol. Po novom maximum 0,24 mg/L v dychu  tak ako aj u cyklistov.

 

m) počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla; to neplatí pre vodiča vozidla ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“), ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby pri plnení svojich úloh,

Telefón si pri nastupovaní odložte alebo dajte do fixného stojana. V žiadnom prípade ho nedržte v ruke a ani vtedy keď netelefonujte. Čiže využívať len vo volante zabudované ovládanie, ideálne hlasom.


§ 6a Povinnosti držiteľa vozidla
j) povinnosť umožniť vozidlu, ktoré používa typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciou (ďalej len „zvláštne výstražné znamenie“) pri plnení špeciálnych úloh (ďalej len „vozidlo s právom prednostnej jazdy“), a vozidlu, ktoré sprevádza, bezpečný a plynulý prejazd podľa § 40 ods. 8,

Ak neumožnite vozidlám záchranných zložiek bezpečný a plynulý prejazd, tak vlastník vozidla dostane pokutu. Bude stačiť kamerový záznamu z vozidla s právom prednostnej jazdy.

 

§ 12 Jazda v mimoriadnych prípadoch
(6) Vo vyhradenom jazdnom pruhu pre autobusy alebo trolejbusy smú jazdiť aj vozidlá taxislužby, ktoré sú riadne označené. Vozidlo taxislužby pritom nesmie obmedzovať plynulosť jazdy vozidiel, pre ktoré je tento vyhradený jazdný pruh určený.

Veľmi dôležitá zmena pre vozidlá taxislužby. Doteraz mali oprávnenie jazdiť len v jazdných pruhoch označených ako BUS. Odteraz môžu jazdiť aj v jazdných pruhoch kde je dopravným značením vyobrazený zákaz jazdy iným vozidlám ako autobusom a trolejbusom.


§ 21 Vchádzanie na cestu
(1) Pri vchádzaní na cestu z pozemku ležiaceho vedľa cesty, areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, parkoviska, obratiska električiek a podobných miest,, z poľnej cesty, z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov, z obytnej zóny alebo z pešej zóny vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste.

Rozširuje sa rozsah definície povinností kde vodič musí dávať prednosť ako keby vychádzal z miesta mimo cesty na cestu. Ale pozor dopravné značenie má prednosť pred týmto všeobecným ustanovením. Takže napríklad výjazd z garáže v bratislavskom Auparku je hlavná cesta. Navyše ako v jednom bode sa vchádza z dvoch takýchto miest, tak navzájom je prednosť podla všeobecných ustanovení zákona.

 

Zastavenie a státie § 23
(3) Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (ďalej len „parkovací preukaz“) podľa § 44 ods. 4 vodič je povinný ponechať bočný odstup najmenej 1,2 m.

Škoda, že tu nie je uvedený aj text ponechať bočný odstup zo strany vodiča. V princípe toto už platilo a platí pokiaľ nie je vyznačený parkovací box pre osobu so zdravotným postihnutím. Preto sa takéto parkovacie boxy robia širšie a takéto osoby majú povinnosť prednostne ich použiť.

 


§ 39 Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel
(7) Používanie zvláštnych motorových vozidiel na cestách je s výnimkou ciest III. triedy, miestnych komunikácií a účelových komunikácií zakázané; to neplatí
a)    pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom pri ich presune na vykonávanie pôdohospodárskych prác,

Uľahčenie života pre malých poľnohospodárov, ktorý môžu sa už dostať traktorom na pole aj pri iných cestách ako III. triedy.

 

Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami  § 40
(1) Vodič vozidla s právom prednostnej jazdy nie je povinný dodržiavať povinnosti a zákazy ustanovené týmto zákonom okrem povinností podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 4 ods. 2 písm. a) až f), pričom je povinný dbať na potrebnú opatrnosť tak, aby iných účastníkov cestnej premávky neohrozil.

Akonáhle vozidlo aj vodič má oprávnenie a nastane situácia na využitie práva prednostnej jazdy, tak vodič prakticky nemusí dodržiavať tento zákon, ale musí dbať na potrebnú opatrnosť tak, aby iných účastníkov cestnej premávky neohrozil. Čiže už neobstojí vyhlásenie jedného nemenovaného policajta vo význame: že keď ja si zapnem maják, tak môžem isť cez mesto aj  200km/hod. a všetci mi musia ihneď uhnúť, ak nestihnú tak sú na vine.


§ 43 Prekážka cestnej premávky
(6) Ak vozidlo tvoriace prekážku cestnej premávky na diaľnici alebo na ceste pre motorové vozidlá bezodkladne neodstráni ten, kto prekážku spôsobil, o okamžitom odstránení vozidla na jeho náklady rozhodne policajt alebo správca cesty.

Zvyšuje sa právomoc správcu cesty, polícia tuto právomoc už mala.


§ 44 Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz
(2) Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.28)
28) § 17 a 55 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(4) Osobitné označenie na vozidle podľa odseku 1 písm. b) môže používať iba osoba, ktorej ho na základe písomnej žiadosti vydal okresný úrad v sídle kraja príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu alebo iný oprávnený orgán v zahraničí. Parkovací preukaz môže používať iba fyzická osoba, ktorej ho vydal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu28) alebo iný oprávnený orgán v zahraničí. Príslušný okresný úrad v sídle kraja vedie evidenciu vydaných osobitných označení podľa odseku 1 písm. b) v rozsahu meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a trvalý alebo prechodný pobyt, pričom je povinný poskytnúť Policajnému zboru na jeho žiadosť informácie o vydaných osobitných označeniach. Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný poskytnúť Policajnému zboru na jeho žiadosť informácie o vydaných parkovacích preukazoch v rozsahu evidenčné číslo parkovacieho preukazu, dátum skončenia platnosti parkovacieho preukazu, názov príslušného orgánu, ktorý parkovací preukaz vyhotovil, meno a priezvisko osoby, ktorej bol parkovací preukaz vydaný. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje Policajnému zboru elektronicky na účely kontroly použitia parkovacieho preukazu údaje o fyzickej osobe, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu; údaje sa poskytujú v rozsahu evidenčné číslo a dátum vydania parkovacieho preukazu, názov príslušného orgánu, ktorý parkovací preukaz vydal, meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorej bol parkovací preukaz vydaný.

Komplexne riešenie ochrany ťažko zdravotne postihnutých. Kontrolné orgány už majú oficiálny prístup registru preukazov od všetkých, ktorý ich môžu vydávať. Čiže sa verifikuje platnosť preukazu voči databáze preukazov.


Osobitné ustanovenia o chodcoch § 52
(2) Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg na okraji chodníka priľahlom k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Ďalšie sprísnenie využívanie chodníka. Čiže len chodci na športovom naradí bez pomocného motorčeka a cyklisti deti do 10 rokov. Autá majú zákaz obchádzať stĺpiky a parkovať z ich druhej strany ak keď zostane 1,5 m. Dopravné značenie to môže určiť individuálne.

 

§ 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch
(9)    Cyklista mladší ako 15 rokov je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou; táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby podľa odseku 3 písm. a) a c).

Tu vypadla povinnosť pre dospelých cyklistov používať prilbu a ponechalo sa to na ich vlastnú zodpovednosť. Práve k tomuto bodu som dostal aj čítal najviac negatívnych reakcii. vo význame: "Ako to, že si niekto dovolil zrušiť zákaz jazdy na bicykli mimo obce bez prilby.Veď potom ich nebudeme môcť pokutovať".
Podla mňa takého veci majú sa nechať na ľudí nech sa sami rozhodnú podľa rizika a okolnosti. Pamätám si na prípad pokutovania motorkárov pred hraničným priechodom pri ceste na dovolenku, kde sa viac ako hodinu posúvali v horúčave pomalšie ako krokom a dali si dole prilby. Keby boli na Slovensku tak sa mohli stať chodcami bez prilieb, ktorí by tlačili motorky.

 

§ 55a Jazda na samovyvažovacom vozidle a na kolobežke s pomocným motorčekom
(1)    Samovyvažovacie vozidlo smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny viesť len osoba staršia ako 15 rokov.
(4)    Vodiči samovyvažovacích vozidiel smú jazdiť len jednotlivo za sebou. Vodič samovyvažovacieho vozidla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá s výnimkou prípadu, keď dáva znamenie podľa tohto zákona, nesmie viesť počas jazdy psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie vozidla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Na jednomiestnom samovyvažovacom vozidle nie je dovolená jazda viacerým osobám.
(6)    Ustanovenia o jazde na samovyvažovacom vozidle platia aj na jazdu na kolobežke s pomocným motorčekom.

Kolobežky s pomocným motorčekom a samovyvažovacie vozidla majú vlastné pravidlá a a ktomu ďalšie totožne s cyklistami.


OPRÁVNENIA POLICAJTA PRI DOHĽADE NAD BEZPEČNOSŤOU A PLYNULOSŤOU CESTNEJ PREMÁVKY § 69 Všeobecné oprávnenia
(1)    Policajt je oprávnený
c)    požadovať od vodiča predloženie dokladov ustanovených na vedenie a premávku vozidla a na dopravu osôb a nákladu; ak nebudú predložené, požadovať od vodiča oznámenie údajov o vozidle a jeho držiteľovi podľa § 111 ods. 2 písm. a), b), e) a f),
h)    použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla do času preukázateľného uhradenia pokuty podľa § 72a ods. 1 alebo peňažnej záruky podľa § 72a ods. 2.

Rozširujú sa právomoci policajtov na informácie a aj fyzické blokovanie vozidla.

 

§ 70 Zadržanie vodičského preukazu
(10)    Policajt zadrží vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu na základe exekučného príkazu. Ustanovenia odsekov 4 a 5 sa použijú primerane s tým, že zadržaný vodičský preukaz policajt zašle orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu jeho držiteľa.

Policajti už nebudú kontrolovať iba dopravné priestupky a platnosť vodičské oprávnenia, EK a TK, ale aj nezaťaženie vodiča exekúciou.


§ 71 Osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu
(8)    Ak bol vodičský preukaz zadržaný podľa odseku 1 alebo odseku 6 a orgán Policajného zboru zistí, že držiteľ vodičského preukazu nezaplatil pokutu uloženú mu v inom konaní o priestupku uvedenom v odseku 1, vodičský preukaz sa vráti jeho držiteľovi bezodkladne po tom, čo sa orgán Policajného zboru dozvie o zaplatení všetkých pokút podľa odseku 1.

Vyzerá to na zúčtovanie vodiča na mieste za všetky predchádzajúce priestupky. Zrejme po vzore z Rakúska.

 

§ 72 Zadržanie osvedčenia o evidencii časť
(3)    Policajt na mieste vydá o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu od vozidla vydaného v cudzine a o zadržaní tabuľky s evidenčným číslom potvrdenie. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní len, ak nie je súčasne zadržaná aj tabuľka s evidenčným číslom a, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

§ 72a Osobitné ustanovenia o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu vydaného v cudzine,
technického osvedčenia vozidla a tabuľky s evidenčným číslom
(1)    Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine alebo technické osvedčenie vozidla a tabuľku s evidenčným číslom, ak pokuta uložená za správny delikt držiteľa vozidla podľa § 139a alebo § 139h, za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku výberu mýta41aa) alebo za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku úhrady diaľničnej známky41ab) nebola zaplatená
a)    po lehote podľa § 139b ods. 5 alebo podľa osobitného prepisu41ac) alebo
b)    na mieste vydania bloku na pokutu podľa § 139h ods. 1 alebo podľa osobitného predpisu.41ad)
(2)    Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine alebo technické osvedčenie vozidla a tabuľku s evidenčným číslom aj vtedy, ak bola vodičovi uložená povinnosť zložiť peňažnú záruku podľa § 139h ods. 6 alebo podľa osobitného predpisu41ae) a neurobil tak na mieste.
(3)    Policajt môže určiť najbližšie miesto, ktoré je vhodné na dlhodobejšie státie vozidla s ohľadom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v primeranej vzdialenosti od miesta zastavenia a prikázať vodičovi jazdu na toto miesto.
(4)    Ak je pokuta uvedená v odseku 1 preukázateľne zaplatená alebo peňažná záruka uvedená v odseku 2 preukázateľne zložená, zadržaný doklad a tabuľka s evidenčným číslom sa bezodkladne vrátia držiteľovi vozidla, prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla po tom, čo sa orgán Policajného zboru o zaplatení pokuty alebo zložení peňažnej záruky dozvedel. Na účely prevzatia zadržaného dokladu alebo tabuľky s evidenčným číslom je osoba, ktorá žiada o ich vrátenie, povinná dostaviť sa na orgán Policajného zboru.
(5)    Ak orgán Policajného zboru zistí, že držiteľ vozidla nezaplatil pokutu uloženú mu v inom konaní uvedenom v odseku 1 alebo nezložil peňažnú záruku v inom konaní uvedenom v odseku 2, orgán Policajného zboru vráti zadržaný doklad a tabuľku s evidenčným číslom až po tom, čo sa dozvie o zaplatení všetkých pokút podľa odseku 1 a zložení všetkých peňažných záruk podľa odseku 2.
(6)    Na zadržanie dokladov a tabuľky s evidenčným číslom podľa odseku 1 a 2 sa vzťahuje § 72 ods. 3 prvá veta a ods. 4 až 6 s tým, že orgán Policajného zboru zašle evidenčný doklad vydaný v cudzine alebo tabuľku s evidenčným číslom vydanú v cudzine orgánu, ktorý vozidlo eviduje, po uplynutí 30 dní od ich zadržania.
(7)    Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak bola držba vozidla po uložení pokuty uvedenej v odseku 1 preukázateľne prevedená na inú osobu.

Keď policajt zadrží osvedčenie od vozidla, tak sa dá z auto ísť (napríklad do servisu), ale ak zadrží aj tabuľky s evidenčnými číslami, tak s autom ísť nemôžte ale musíte si zavolať odťah.§ 75 Rozsah a členenie skupín motorových vozidiel
(2)    Do skupiny motorových vozidiel skupiny AM patria ľahké dvojkolesové motorové vozidlá kategórie L1e s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km · h-1, trojkolesové motorové vozidlá kategórie L2e s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km · h-1 a ľahké štvorkolky kategórie L6e.
(6)    Do skupiny motorových vozidiel skupiny B1 patria ťažké štvorkolky kategórie L7e.

Na malé štvorkolky už stačí oprávnenie AM netreba B1.

 

§ 76 Rozsah a členenie skupín vodičského oprávnenia
motorové vozidlá skupiny BE a T.
(11)    Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny C, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C, ako aj motorové vozidlá skupiny C1 a T. Vodičské oprávnenie skupiny C udelené podľa § 78 ods. 5 oprávňuje do dovŕšenia veku 21 rokov viesť len motorové vozidlá skupiny C používané ozbrojenými silami, ozbrojeným bezpečnostným zborom, ozbrojeným zborom, Vojenskou políciou, Vojenským spravodajstvom alebo Hasičským a záchranným zborom.
(12)    Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny CE možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny CE, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C. Vodičské oprávnenie skupiny CE oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny CE, ako aj motorové vozidlá skupiny C1E, BE a T a tiež motorové vozidlá skupiny DE, ak je jeho držiteľ držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D. Vodičské oprávnenie skupiny CE oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj jazdnú súpravu zloženú z ťažného vozidla skupiny B alebo C1 a prípojného vozidla, ak najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy presahuje 12 000 kg.
(15)    Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny D, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D, ako aj motorové vozidlá skupiny D1 a T. Vodičské oprávnenie skupiny D udelené podľa § 78 ods. 6 oprávňuje do dovŕšenia veku 24 rokov viesť len motorové vozidlá skupiny D používané ozbrojenými silami, ozbrojeným bezpečnostným zborom, ozbrojeným zborom, Vojenskou políciou, Vojenským spravodajstvom alebo Hasičským a záchranným zborom.
§ 78 Vek na udelenie vodičského oprávnenia a vedenie motorových vozidiel
(5)    Vodičské oprávnenie skupiny C možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a je príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo profesionálnym vojakom.
(6)    Vodičské oprávnenie skupiny D možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý dovŕšil vek 21 rokov a je príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo profesionálnym vojakom.

Dlho očakávaná zmena návratu veku vodiča skončila tak, že platí len pre ozbrojené zbory a nie pre autodopravcov.
 

§ 91a
(1)    Orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa rehabilitačnému programu pre vodičov, doškoľovaciemu kurzu a o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2, ak držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B do dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B alebo od vrátenia vodičského oprávnenia podľa § 92 ods. 8 písm. c) ako vodič motorového vozidla dvakrát
a)    poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo
b)    prekročí rýchlosť jazdy vozidiel ustanovenú týmto zákonom alebo vyplývajúcu z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.
(2)    Lehota podľa odseku 1 neplynie počas výkonu trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorových vozidiel, sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorových vozidiel, zadržania vodičského preukazu podľa § 70, odobratia vodičského oprávnenia alebo počas výkonu väzby alebo nepodmienečného trestu odňatia slobody.
(3)    Počas plynutia lehoty podľa odseku 1 sa nepoužije ustanovenie § 91 ods. 3; ustanovenia § 91 ods. 5 a 10 sa použijú primerane.
(4)    Prekročenie rýchlosti počas plynutia lehoty podľa odseku 1 sa nemusí vybaviť v blokovom konaní.43aa)
(5)    Rehabilitačný program pre vodičov vykonáva posudzujúci psychológ. Posudzujúci psychológ je povinný zaslať doklad o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov orgánu Policajného zboru, ktorý rozhodol o tejto povinnosti, do piatich pracovných dní od jeho vydania. Posudzujúci psychológ vedie o vydaných dokladoch o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov evidenciu.
(6)    Náklady spojené s plnením povinností podľa odseku 1 uhrádza ten, kto je povinný podrobiť sa týmto povinnostiam.
(7)    Doklad o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov obsahuje
a)    meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho psychológa,
b)    meno, priezvisko, rodné číslo osoby, ktorá sa podrobila rehabilitačnému programu pre vodičov, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia osoby, ktorá sa podrobila rehabilitačnému programu pre vodičov, ak rodné číslo nemá pridelené,
c)    potvrdenie o podrobení sa osoby rehabilitačnému programu pre vodičov,
d)    dátum začiatku a konca rehabilitačného programu pre vodičov,
e)    miesto a dátum vyhotovenia,
f)    odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,
g)    evidenčné číslo.
(8)    Ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom rozsah, obsah a ďalšie podrobnosti o rehabilitačnom programe pre vodičov a náležitosti, obsah a vzor dokladu o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov.

Vodiči do dvoch rokov ak spravia dva krát závažný priestupok idú na školenie - rehabilitačný program.


(3)    Vodičské oprávnenie sa odoberie aj tomu, kto ako vodič motorového vozidla
c)    v lehote podľa § 91a ods. 1 a po spáchaní dvoch skutkov podľa § 91a ods. 1 sa dopustí ďalšieho porušenia pravidla cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročenia rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej týmto zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

Vodiči po dvoch rokoch majú jeden závažný priestupok k dobru než noví vodiči. Čiže prísnosť sa zvýšila pre všetkých.

 

§ 97a Výmena a obnovenie vodičského preukazu v cudzine
(2)    Vodičský preukaz vyhotovený na základe žiadosti podanej podľa odseku 1 sa doručí na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí, na ktorom si ho prevezme osoba, ktorá žiadosť podala, jej blízka osoba44) alebo iná osoba na základe osvedčenej plnej moci. V odôvodnenom prípade môže zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí vodičský preukaz doručiť na adresu určenú žiadateľom, ak o to žiadateľ požiada a možno preukázateľne zabezpečiť prevzatie vodičského preukazu žiadateľom.
§ 105  Obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru
b) a d). Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je okrem toho povinný predložiť informáciu štátu, ktorý vodičský preukaz vydal o tom, že mu bol vydaný vodičský preukaz s vodičským oprávnením v ňom uvedeným spolu s jej osvedčeným prekladom do štátneho jazyka a osvedčený preklad vodičského preukazu, ak nejde o prípad podľa § 106 ods. 1 písm. e); to neplatí, ak údaje potrebné na obnovenie vodičského preukazu je možné preveriť automatizovaným vyhľadávaním údajov podľa § 108 ods. 5.

Zjednodušenie administratívy pri vybavení si nového vodičského preukazu.

 

§ 106b
Orgán Policajného zboru je povinný informovať štát Európskeho hospodárskeho priestoru alebo štát dohovoru o tom, že držiteľovi vodičského preukazu vydaného týmto štátom bol v Slovenskej republike uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo z dôvodu porušenia pravidiel cestnej premávky týkajúcich sa požitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku pri vedení motorového vozidla.

Ak dostane vodič na Slovensku zákaz viesť motorové vozidlo, tak k tejto informácii sa dostanú všetky štáty z dohovoru. Čiže finta doma mať zákaz a jazdiť v cudzine už nemusí fungovať.

 

Evidencia vodičov § 107
e)    údaje o priestupkoch a trestných činoch súvisiacich s porušením pravidiel cestnej premávky, pri vedení vozidla, s nezaplatením úhrady diaľničnej známky, s výberom mýta a s porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave,37c)
f)    údaje o absolvovaní kurzov v autoškole, údaje o základnej kvalifikácii a údaje o odbornej spôsobilosti,
g)    údaje o zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, odbornom poradenstve alebo o rehabilitačnom programe pre vodičov, v rozsahu
1.    meno, priezvisko, prípadne titul osoby, ktorá vydala doklad o zdravotnej spôsobilosti, doklad o psychickej spôsobilosti, doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu alebo doklad o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov,
2.    dátum vykonania lekárskej prehliadky, dátum vykonania psychologického vyšetrenia, dátum vyhotovenia dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu alebo dátum vyhotovenia dokladu o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov,
3.    závery lekárskej prehliadky, psychologického vyšetrenia, odporúčanie rozhodnúť o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, absolvovanie odborného poradenstva alebo absolvovanie rehabilitačného programu pre vodičov,
j)    údaje o udelených vodičských oprávneniach a údaje o neudelení, odobratí, obmedzení alebo zrušení vodičských oprávnení, o ich vrátení alebo zrušení ich obmedzení, a o vzdaní sa vodičského oprávnenia,
k)    údaje o vodičských preukazoch a o medzinárodných vodičských preukazoch, údaje o zadržaní vodičského preukazu a údaje o exekučnom príkaze na zadržanie vodičského preukazu,
n)    číslo mobilného telefónu a emailová adresa, ak ich držiteľ vodičského oprávnenia poskytol; tieto údaje sa vedú na účely zasielania notifikácií a informovania o elektronických službách poskytovaných ministerstvom vnútra.

Rozširuje sa evidencia na vodiča o všetky spáchané priestupky a aj o telefónne číslo a email.
Práve to telefónne číslo a email je dobrá správa do budúcnosti pre automatizované elektronické systémy.


DRUHÁ HLAVA EVIDOVANIE VOZIDIEL
Prihlasovanie vozidiel do evidencie
Je tu veľa textu, ktorý zámerne vynechávam. V princípe sú dva režimy:
§ 116 Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru
§ 116a Zmeny v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej služby

Keď prihlasujete vozidlo, môžete sa rozhodnúť, ktorý režim použijete, každý vyžaduje niečo iné.

 

Evidenčné číslo § 123
(18)    Na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, alebo hybridného elektrického vozidla s možnosťou externého nabíjania, možno takémuto vozidlu vydať tabuľku s evidenčným číslom určenú pre takéto vozidlá.

Ak máte elektomobil, ktorý môžete nabíjať na externej nabíjačke, napríklad počas parkovania, potom máte oprávnenie  vyžiadať si špeciálnu tabuľku s evidenčným číslom.

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
§ 137
n)    predchádzanie iného vozidla, ak je to zakázané,
s)    ohrozenie chodca na chodníku, pri odbočovaní, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní,
x)    vedenie motorového vozidla do splnenia povinnosti podľa § 91 ods. 6,
aa)    vedenie motorového vozidla akejkoľvek skupiny počas trvania trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo počas trvania sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorových vozidiel.

Bola rozšírená zodpovednosť držiteľ vozidla o ďalšie priestupky.
 


Správne delikty § 138
(1)    Orgán Policajného zboru uloží pokutu do 3 500 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá
a)    prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré vrátane nákladu nespĺňa podmienky na cestnú premávku ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,6)
(4)    Ak bol viacerými konaniami spáchaný jeden alebo viaceré správne delikty podľa odsekov 1 až 3, každé konanie sa prejedná samostatne.
(4)    Ak bol viacerými konaniami spáchaný jeden alebo viaceré správne delikty podľa odsekov 1 až 3, každé konanie sa prejedná samostatne.
(5)    Ak je nepochybné, že právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ sa správneho deliktu podľa odseku 1 dopustila, môže správny orgán bez ďalšieho konania vydať rozkaz o uložení pokuty za správny delikt. Rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie. Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou.
(6)    Osoba uvedená v odseku 5 môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal. Včasným podaním odporu sa rozkaz zrušuje a správny orgán pokračuje v konaní. Osobe uvedenej v odseku 5 nemožno uložiť vyššiu výmeru sankcie, než bola uvedená v rozkaze, ak sa pri prejednávaní správneho deliktu nezistia nové podstatné skutkové okolnosti.
(7)    Rozkaz, proti ktorému nebol osobou uvedenou v odseku 5 včas podaný odpor, má účinky právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty.

Zvýšenie prísnosti v prejednaní správnych deliktov a definícia, že každé porušenie sa posudzuje zvlášť a aj zvlášť pokutuje.


Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch držiteľa vozidla § 139a
(5)    Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. c), orgán Policajného zboru uloží pokutu
a)    99 eur, ak bola porušená povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“,
b)    300 eur, ak bola porušená povinnosť zastaviť vozidlo na signál so znamením „Stoj!“.
(12)    Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. j), orgán Policajného zboru uloží pokutu 300 eur.

Nové pokuty pre držiteľov vozidla za vodiča.

 

§ 139f
(2)    V evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel sa vedú údaje o
a)    držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a, v rozsahu podľa § 111 ods. 2 písm. a) alebo písm. b),
b)    motorovom vozidle, ktorým bola porušená povinnosť podľa § 6a a jeho evidenčnom čísle v rozsahu podľa § 111 ods. 2 písm. e) a f),
c)    právnom zástupcovi, zákonnom zástupcovi, splnomocnencovi, opatrovníkovi v rozsahu
1.    titul, meno a priezvisko, adresa pobytu, prípadne adresa doručovania, údaj o doklade totožnosti, podpis, ak ide o fyzickú osobu,
2.    titul, meno a priezvisko, podpis, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a adresa prevádzkarne, prípadne adresa doručovania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.    názov, adresa sídla alebo prevádzkarne, označenie organizačnej zložky a jej umiestnenie a identifikačné číslo, prípadne adresa doručovania, ak ide o právnickú osobu,
d)    vodičovi podľa § 139h v rozsahu
1.    titul, meno a priezvisko,
2.    adresa pobytu, prípadne adresa doručovania,
3.    údaje o doklade totožnosti,
4.    údaje o bankovom účte, na ktorý sa vráti peňažná záruka,
e)    správnom delikte držiteľa vozidla v rozsahu
1.    miesto, dátum a čas spáchania správneho deliktu držiteľa vozidla,
2.    označenie správneho deliktu držiteľa vozidla vrátane príslušného ustanovenia zákona,
3.    popis skutku a následok jeho spáchania,
4.    údaje o dôkaze o spáchaní správneho deliktu držiteľa vozidla,
f)    vybavení správneho deliktu držiteľa vozidla v rozsahu
1.    spôsob vybavenia veci,
2.    uložená pokuta vrátane údajov o jej úhrade,
3.    označenie a sídlo orgánu, ktorý správny delikt držiteľa vozidla vybavoval,
4.    dátumy dôležité v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla,
5.    evidenčné číslo rozhodnutia,
6.    informácie o úkonoch, podaniach, rozhodnutiach a opatreniach súvisiacich so správnym deliktom držiteľa vozidla.

O všetkých porušeniach zákona sa vedie evidencia.


§ 139h
Blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla
(1)    Za správny delikt držiteľa vozidla môže policajt uložiť pokutu v blokovom konaní, ak pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky zistí, že vozidlom bola v minulosti porušená povinnosť držiteľa vozidla podľa § 6a a nebolo v tom čase možné zistiť údaje o vozidle a jeho držiteľovi podľa § 139f ods. 2 písm. a) a b) alebo sa rozkaz považuje za nevydaný podľa § 139d ods. 1 a držiteľ vozidla alebo vodič je ochotný blokovú pokutu zaplatiť.
(2)    V blokovom konaní podľa odseku 1 sa ukladá pokuta vo výške dvoch tretín pokuty podľa § 139a.
(3)    Proti blokovému konaniu podľa odseku 1 sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania.
atd..

Určitá zľava z pokuty ale za to, že sa nemožno odvolať a konanie obnoviť.

 

Záver:
Zmien je veľa. Súčasne sa mení aj priestupkový zákon kde sa viaceré pokuty za tu definované priestupky zvyšujú. Z dôvodu, že sa o všetkých porušeniach zákona vedie detailná evidencia a po dvoch priestupkoch u nového vodiča a troch u staršieho vodiča dochádza k povinnému školeniu, tak je tento systém oveľa prísnejší nez takzvaný bodvoý systém v iných štátoch.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Čo spája Kmotríka, Výboha či Trnku? Slabosť pre jeden biznis

Skupina najbohatších Slovákov má vyššie ambície ako kaviareň či reštauráciu.

Dobré ráno

Dobré ráno: Covid sa medzi ľudmi bez domova šíri šialenou rýchlosťou

Prvá vlna ich minula, druhá udrela horšie.


Už ste čítali?